หน้าหลัก แนะนำคณะ คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แจ้งซ่อม online
  รอบรั้วศิลปศาสตร์  
ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ รดน้ำขอพรอุปนายกสภา มทร.สุวรรณภูมิ

รายละเอียด
ประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่่ 3

รายละเอียด
อาสาสมัครเยาว์วัยใส่ใจผู้สูงอายุ

รายละเอียด
เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2561
รายละเอียด
Cross-cultural Integration 2018
รายละเอียด
อบรมผมสมเครื่องดื่ม Cocktail & Mocktail

รายละเอียด
กิจกรรมฝึกประสบการณ์ รายวิชา Seminar:Use of English

รายละเอียด
โครงการสืบสานประเพณีไทยสงกรานต์ ประจำปี 2561 ศูนย์นนทบุรี

รายละเอียด
โครงการอนุรักษ์และสืบสารประเพณีสงกรานต์ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี

รายละเอียด
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม "สืบสานประเพณีสงกรานต์"

รายละเอียด
ประกวดมิสแกรนด์ปราจีนบุรี

รายละเอียด
ประกวดโครงการพัฒนาทักษะด้าน Soft Skills : Liberal Arts Smart Boy & Girl

รายละเอียด
หนึ่งครูภูมิปัญญาท้องถิ่น "สืบสานองค์ความรู้ เชิดชูภูมิปัญญา เดินตามรอยพ่ออย่างพอเพียง"
รายละเอียด
การจัดการสอนวิชาศึกษาทั่วไป
รายละเอียด
โครงการ"ราชมงคลรักษ์ภาษาไทยคนรุ่นใหม่ร่วมสืบสานวัฒนธรรม"

รายละเอียด
การประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๘

รายละเอียด
การเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อพัฒาบัณฑิต

รายละเอียด
โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่โดยมีระบบพี่เลี้ยง ประจำปี 2560

รายละเอียด
โครงการ “แนะแนวเชิงรุก” จากโรงเรียน...สู่รั้วมหาวิทยาลัย

รายละเอียด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัตการการสร้างคลังความรู้ภายในมหาวิทยาลัย
กิจกรรม : KM Day

รายละเอียด
โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานภายในและการบริหารความเสี่ยง ปี 2560
รายละเอียด
มอบทุนโครงการประชารัฐสามัคคี

รายละเอียด
โครงการ “แนะแนวเชิงรุก” จากโรงเรียน...สู่รั้วมหาวิทยาลัย

รายละเอียด
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนานาชาติ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

รายละเอียด
ประชุมคณะกรรมการจัดการระบบสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1/2560

รายละเอียด
โครงการคนสามวัยใส่ใจคุณภาพชีวิต

รายละเอียด
ฝึกอบรมเพื่อพัฒาศึกยภาพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม

รายละเอียด
  ดูทั้งหมด >>  


วารสารคณะศิลปศาสตร์ทุกฉบับ

       
  Quick Links  
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HR-MIS)
สืบค้นข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานด้านงบประมาณ
ระบบทะเบียนนักศึกษา
ระบบรับสมัครนักศึกษา
ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ
ระบบบริหารจัดการความรู้ (KMS)
ดาวน์โหลดฟอร์มและเอกสาร
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น
คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศภายใน
   

    คณะ / สถาบัน / สำนัก  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  วิทยาลัยการจัดการ
  สถาบันวิจัยและพัฒนา
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สำนักงานอธิการบดี
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (รับวุฒิ ปวช/ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุลคลเข้าศึกษาในระบบกลาง (TCAS) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒รอบที่ ๒ โควตา ใช้คะแนน

รับสมัครจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการ ๑ ตำแหน่ง

ใบสมัครร่วมประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ครั้งที่ ๒ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมาร

น.ส.ดุจดาว เจริญผล นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ชั้นปีที่ 4 ได้ทำคุณงามความดีโดยเก็บกระเป๋าเงินได้และคืนเจ้าของ

  
  ดูทั้งหมด >>  
   
  ปฎิทินกิจกรรม  
   
       
  ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม  
ภาพนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ที่เดินทางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ณ ประเทศเดนมาร์ก

more detail
ภาพโครงการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคณะศิลปศาสตร์และโครงการพัฒาศักยภาพผู้บริหารรุ่นใหม่

more detail
ภาพโครงการพัฒนาบุคลากร ๕๘

more detail
ภาพโครงการอบรมทักษะภาษาต่างประเทศ ปี2558

more detail
ภาพโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ปี 2558

more detail
   
  ดูทั้งหมด >>  
   
toon60
  Web Link  
   
     
  เอกสารเผยแพร่  
วารสารคณะศิลปศาสตร์ทุกฉบับ

.......
 
  คู่มือนักศึกษา
 
   
 

 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 035-709208,โทรสาร. 035-709208
http://www.arts.rmutsb.ac.th