หน้าหลัก แนะนำคณะ คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แจ้งซ่อม online
  รอบรั้วศิลปศาสตร์  
การเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อพัฒาบัณฑิต

รายละเอียด
โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่โดยมีระบบพี่เลี้ยง ประจำปี 2560

รายละเอียด
โครงการ “แนะแนวเชิงรุก” จากโรงเรียน...สู่รั้วมหาวิทยาลัย

รายละเอียด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัตการการสร้างคลังความรู้ภายในมหาวิทยาลัย
กิจกรรม : KM Day

รายละเอียด
โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานภายในและการบริหารความเสี่ยง ปี 2560
รายละเอียด
มอบทุนโครงการประชารัฐสามัคคี

รายละเอียด
โครงการ “แนะแนวเชิงรุก” จากโรงเรียน...สู่รั้วมหาวิทยาลัย

รายละเอียด
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนานาชาติ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

รายละเอียด
ประชุมคณะกรรมการจัดการระบบสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1/2560

รายละเอียด
โครงการคนสามวัยใส่ใจคุณภาพชีวิต

รายละเอียด
ฝึกอบรมเพื่อพัฒาศึกยภาพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม

รายละเอียด
สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560

รายละเอียด
ประชุมประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

รายละเอียด
ต้อนรับผู้ตรวจเยี่ยมคณะศิลปศาสตร์

รายละเอียด
โครงการพัฒนาศักยภาพบุุคลากรด้านการท่องเที่ยว รุ่นที่ 1

รายละเอียด
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น

รายละเอียด
English Language Makes Life Experience

รายละเอียด
โครงการวัยใสใส่ใจผู้สูงอายุ

รายละเอียด
โครงการขยายผลนิทรรศการ 9 ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์
รายละเอียด
โครงการอยุธยารำลึก

รายละเอียด
การปรุชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิชาการ "เศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความหลายทางมรดกชาติพันธุ์
"
รายละเอียด
เทศน์มหาชาติ
รายละเอียด
กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ (Mou) กับมหาวิทยาลัยบิลล์ไบลล์ไบรท์
รายละเอียด
ต้อนรับผู้แทนจากสโมสร Lions club
รายละเอียด
การแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสาตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒

รายละเอียด
MOU บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

รายละเอียด
ประชุมการพัฒนาการศึกษาและท้องถิ่น
รายละเอียด
  ดูทั้งหมด >>  


วารสารคณะศิลปศาสตร์ทุกฉบับ

       
  Quick Links  
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HR-MIS)
สืบค้นข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานด้านงบประมาณ
ระบบทะเบียนนักศึกษา
ระบบรับสมัครนักศึกษา
ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ
ระบบบริหารจัดการความรู้ (KMS)
ดาวน์โหลดฟอร์มและเอกสาร
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น
คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศภายใน
   

    คณะ / สถาบัน / สำนัก  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  วิทยาลัยการจัดการ
  สถาบันวิจัยและพัฒนา
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สำนักงานอธิการบดี
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
 

น.ส.ดุจดาว เจริญผล นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ชั้นปีที่ 4 ได้ทำคุณงามความดีโดยเก็บกระเป๋าเงินได้และคืนเจ้าของ

รายงานผลการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
รายงานผลนักศึกษาได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมรับรางวัลคนดีศรีสุวรรณภูมิ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาระบบรับตรงวิชกาาร/กีฬาหรือความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 
คณะศิลปศาสตร์

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่งอาจารย์ชาวต่างประเทศ สาขาภาษาอังกฤษ
วุฒิปริญาตรี สังกัด ศูนย์สุพรรณบุรี
  
  ดูทั้งหมด >>  
   
  ปฎิทินกิจกรรม  
   
       
  ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม  
ภาพนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ที่เดินทางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ณ ประเทศเดนมาร์ก

more detail
ภาพโครงการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคณะศิลปศาสตร์และโครงการพัฒาศักยภาพผู้บริหารรุ่นใหม่

more detail
ภาพโครงการพัฒนาบุคลากร ๕๘

more detail
ภาพโครงการอบรมทักษะภาษาต่างประเทศ ปี2558

more detail
ภาพโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ปี 2558

more detail
   
  ดูทั้งหมด >>  
   
.
toon60
  Web Link  
   
     
  เอกสารเผยแพร่  
วารสารคณะศิลปศาสตร์ทุกฉบับ

.......
 
  คู่มือนักศึกษา
 
 
   
 

 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 035-709208,โทรสาร. 035-709208
http://www.arts.rmutsb.ac.th