หน้าหลัก แนะนำคณะ คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แจ้งซ่อม online
  รอบรั้วศิลปศาสตร์  
การประชุมการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย (ASC'LA)ครั้งที่ 5

รายละเอียด
ร่วมพิธีแห่เทียนกับทางมหาวิทยาลัย 2562

รายละเอียด
ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ สู่วิถีพอเพียง

รายละเอียด
โครงการศิลปศาสตร์ สร้างสรรค์ สานสัมพันธ์น้องพี่ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

รายละเอียด
โครงการเพื่อนสัมพันธ์ รักกันราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1

รายละเอียด
โครงการ Youth Camp & Exchange Lions Denmark and Norway 2019

รายละเอียด
กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี (KM)

รายละเอียด
อธิการบดีเดินทางมาเยี่ยมคณะศิลปศาสตร์

รายละเอียด
ประชุมรองคณบดีด้านบริหารและพัฒนาระบบ

รายละเอียด
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ลงพื้นที่เยี่ยมชมการฝึกซ้อมเชียร์และรับน้อง

รายละเอียด
อบรมสอนทำขนมไทย

รายละเอียด
ผู้บริหารจากประเทศศรีลังกาศึกษาดูงานประเทศไทย

รายละเอียด
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 5/2562

รายละเอียด
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมห้องพักอาจารย์

รายละเอียด
กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

รายละเอียด
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 ศูนย์นนทบุรี

รายละเอียด
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 ศูนย์สุพรรณบุรี

รายละเอียด
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

รายละเอียด
อบรมขนมไทยสำหรับผู้ประกอบการ

รายละเอียด
พบเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์

รายละเอียด
พิธี MOU มหาวิทยาลัยกุ้ยหลิน

รายละเอียด
เยือนกุ้ยหลิน

รายละเอียด
เยือนกัมพูชา

รายละเอียด
สงกรานต์ 2562

รายละเอียด
ประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่่ 3

รายละเอียด
อาสาสมัครเยาว์วัยใส่ใจผู้สูงอายุ

รายละเอียด
เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2561
รายละเอียด
Cross-cultural Integration 2018
รายละเอียด
อบรมผมสมเครื่องดื่ม Cocktail & Mocktail

รายละเอียด
กิจกรรมฝึกประสบการณ์ รายวิชา Seminar:Use of English

รายละเอียด
  ดูทั้งหมด >>  


วารสารคณะศิลปศาสตร์ทุกฉบับ

       
  Quick Links  
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HR-MIS)
สืบค้นข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานด้านงบประมาณ
ระบบทะเบียนนักศึกษา
ระบบรับสมัครนักศึกษา
ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ
ระบบบริหารจัดการความรู้ (KMS)
ดาวน์โหลดฟอร์มและเอกสาร
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น
คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศภายใน
   

    คณะ / สถาบัน / สำนัก  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  วิทยาลัยการจัดการ
  สถาบันวิจัยและพัฒนา
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สำนักงานอธิการบดี
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
 

รับสมัครจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการ ๑ ตำแหน่ง

คณะศิลปศาสตร์เปิดสอบ TOEIC

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (รับวุฒิ ปวช/ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุลคลเข้าศึกษาในระบบกลาง (TCAS) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒รอบที่ ๒ โควตา ใช้คะแนน

รับสมัครจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการ ๑ ตำแหน่ง

  
  ดูทั้งหมด >>  
   
  ปฎิทินกิจกรรม  
   
       
   
toon60
  Web Link  
     
  เอกสารเผยแพร่  
.......
   
 
   
 

 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 035-709208,โทรสาร. 035-709208
http://www.arts.rmutsb.ac.th