เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ธนู ทดแทนคุณ
Asst.Prof.Acting Capt.Thanu Thodthankhun,Ph.D.

คณบดีคณะศิลปศาสตร์
Dean

อาจารย์ ดร.สัมพันธ์ สุกใส
Mr.Samphan Suksai


รองคณบดีด้านบริหารและพัฒนาระบบ
Vice Dean (Management and Developing Systems)

อาจารย์วันดี ศรีสวัสดิ์
Ms.Wandee Srisawat


รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย
Vice Dean (Academic and Research)

อาจารย์นัทธี เพชรบุรี
Mr.Nattee Phechburi


รองคณบดีด้านพัฒนานักศึกษา
Vice Dean (Student Development )

อาจารย์วาสนา มะลินิน
Ms.Wassana Malinin


รองคณบดีประจำศูนย์นนทบุรี
Vice Dean (Nonthaburi)

อาจารย์ ดร.นันทยา คงประพันธ์
Dr.Nantaya Kongprapan


รองคณบดีประจำศูนย์สุพรรณบุรี
Vice Dean (Suphanburi)

อาจารย์ทองศักดิ์ สุดา
Mr.Tongsak Suda


ผู้ช่วยคณบดีด้านสวัสดิการและจัดหารายได้
Assistant to the Dean, Welfare and Income

อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนรัตน์ รัตนพงศ์ธระ
Acting Sub.Lt.Thanarat Rattanapongtara


ผู้ช่วยคณบดีด้านสื่อสารองค์กร
Assistant to the Dean, Organizational Communications

-

-

ผู้ช่วยคณบดี (ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล)
Assistant to the Dean, Human resource development

อาจารย์ ดร.ธารนี นวัสนธี
Dr.Tharanee Nawatnatee


ผู้ช่วยคณบดีด้านวิจัยและนวัตกรรม
และหัวหน้าสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
Assistant to Dean, Supervisory Research and Innovation Center.
and Head of Tourism and Hospitality Program

อาจารย์ ดร.จิดาภา เร่งมีศรีสุข
Dr.Jidapa Rengmesrisook


ผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนาคุณภาพ
และหัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
Assistant to Dean, Quality Development.
and Head of Social Science and Humanity Department

อาจารย์พิมพ์พร พิมพ์สุวรรณ
Ms.Pimporn Pimsuwun


ผู้ช่วยคณบดีด้านส่งเสริมและบริการวิชาการ
Assistant to the Dean, Academic Promotion

-

-

ผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนานักศึกษา
Assistant to Dean, Student Development

อาจารย์กันตวีร์ เวียงสิมา
Mr.Kantawee Wiangsima

ผู้ช่วยคณบดีด้านสัมพันธ์เครือข่าย
Assistant to the Dean, Network Liaison115 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 126 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 5030 ครั้ง
  • ปีนี้ : 5510 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 5851 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ