เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินันท์ บุญมี
Asst.Prof. Dr. Salinan Boonmee

รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์
Acting Dean

ผศ. ว่าที่ร้อยตรี ดร. ธนรัตน์ รัตนพงศ์ธระ
Asst.Prof. Lt. Dr.Thanarat Rattanapongtara


รองคณบดีด้านบริหารและพัฒนาระบบ
Vice Dean (Management and Developing Systems)

อาจารย์วันดี ศรีสวัสดิ์
Ms.Wandee Srisawat


รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย
Vice Dean (Academic and Research)

อาจารย์นัทธี เพชรบุรี
Mr.Nattee Phechburi


รองคณบดีด้านพัฒนานักศึกษา
Vice Dean (Student Development )

อาจารย์วาสนา มะลินิน
Ms.Wassana Malinin


รองคณบดีประจำศูนย์นนทบุรี
Vice Dean (Nonthaburi)

อาจารย์ ดร.นันทยา คงประพันธ์
Dr.Nantaya Kongprapan


รองคณบดีประจำศูนย์สุพรรณบุรี
Vice Dean (Suphanburi)

นางสาวมลฤดี ทับพรม
Mrs. Monruedee Tapprom

หัวหน้าสำนักงานคณบดี
Head of the Dean's Office

-

-


ผู้ช่วยคณบดีด้านสวัสดิการและจัดหารายได้
Assistant to the Dean, Welfare and Income

-

-

ผู้ช่วยคณบดีด้านสื่อสารองค์กร
Assistant to the Dean, Organizational Communications

-

-

ผู้ช่วยคณบดี (ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล)
Assistant to the Dean, Human resource development

-

-
ผู้ช่วยคณบดีด้านวิจัยและนวัตกรรม

และหัวหน้าสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
Assistant to Dean, Supervisory Research and Innovation Center.
and Head of Tourism and Hospitality Program

-

-
ผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนาคุณภาพ
และหัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
Assistant to Dean, Quality Development.
and Head of Social Science and Humanity Department

-

-


ผู้ช่วยคณบดีด้านส่งเสริมและบริการวิชาการ
Assistant to the Dean, Academic Promotion

-

-

ผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนานักศึกษา
Assistant to Dean, Student Development

-

-

ผู้ช่วยคณบดีด้านสัมพันธ์เครือข่าย
Assistant to the Dean, Network Liaison1545 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 80 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 2968 ครั้ง
  • ปีนี้ : 118203 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 127936 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ