เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ประวัติความเป็นมาของคณะ

            คณะศิลปศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) จัดตั้งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 โดยกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการ มทร.สุวรรณภูมิ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2549 ตั้งชื่อว่า "คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์" ต่อมามีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เปลี่ยนชื่อคณะใหม่ เป็น "คณะศิลปศาสตร์" โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 135 ตอนที่ 54 วรรค ก. หน้า 14 วันที่ 14 กันยายน 2550 จึงเริ่มใช้ชื่อคณะศิลปศาสตร์ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา แรกเริ่มสำนักงานคณบดีตั้งอยู่ที่ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์วาสุกรี (ชื่อในขณะนั้น) แต่ปัจจุบันคณะศิลปศาสตร์มีสำนักงานคณบดี ตั้งอยู่ที่ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในอดีตคณะมีภาระกิจด้านการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศาสตร์ และมุนษย์ศาสตร์ เป็นต้น แต่ในปัจุบันนอกจากจะจัดการศึกษาด้านวิชาชีพทางศิลปศาสตร์แล้ว คณะศิลปศาสตร์ยังมีภาระกิจด้านการบำรุงศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียประเพณี การบริการวิชาการแก่สังคม โดยมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและตอบสนองภาระกิจและนโยบายของมหาวิทยาลัย ที่มุ่งเน้นการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการตนเอง และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนอกจากนี้คณะศิลปศาสตร์ ยังมุ่งเน้นการสร้างกำลังคนที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นกำลังที่สำคัญต่อประเทศชาติ
            คณะศิลปศาสตร์มีหน่วยงานภายใน ดังนี้
                1.สำนักงานคณบดี
                    1.1 สำนักงานคณะศิลปศาสตร์ ศูนย์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา หันตรา
                    1.2 สำนักงานคณะศิลปศาสตร์ ศูนย์พื้นที่นนทบุรี
                    1.3 สำนักงานคณะศิลปศาสตร์ ศูนย์พื้นที่สุพรรณบุรี
               2.สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารภาครัฐ (ระดับปริญญาโท)
               3. สาขาวิชาภาษา (ปริญญาตรี)
               4. สาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (ระดับปริญญาตรี)
               5. สาขาวิชาการท่องเที่ยว (ระดับปริญญาตรี)
               6. สาขาวิชาการโรงแรม (ระดับปริญญาตรี)
               7. สาขาวิชาภาษาอังกฤษอุตสาหกรรมการบิน (ระดับปริญญาตรี)
               8. สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการเชิงนวัตกรรม (ระดับปริญญาตรี)
               9. สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสารและอาชีพ (ระดับปริญญาตรี)

         การจัดการศึกษา คณะศิลปศาสตร์จัดการศึกษา 2 ประเภท ใน 3 ศูนย์พื้นที่ ได้แก่ ศูนย์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา หันตรา ศูนย์พื้นที่นนทบุรี และศูนย์พื้นที่สุพรรณบุรี ดังนี้
              1.จัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) ให้กับนักศึกษาทุกหลักสูตร ทุกสาขา ทุกคณะในมหาวิทยาลัยในกลุ่มรายวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
              2.จัดการศึกษาวิชาชีพเฉพาะหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ในสาขาดังนี้
                 2.1 ศศ.ม.(นวัตกรรมการบริหารภาครัฐ)
                 2.2 ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล)
                 2.3 ศศ.บ.(การท่องเที่ยว)
                 2.4 ศศ.บ.(การโรงแรม)
                 2.5 ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรมการบิน)
                 2.6 ศศ.บ.(การท่องเที่ยวและการบริการเชิงนวัตกรรม)
                 2.7 ศศ.บ.(สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสารและอาชีพ)
          ผู้บริหารสูงสุดของคณะศิลปศาสตร์ คือ คณบดี เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบกิจการทั้งปวงของคณะ มีรายนามดังนี้
                 1. นายอาคม สระบัว คณบดีท่านที่ 1 ดำรงตำแหน่ง 9 กุมภาพันธ์ 2550 – 8 กุมภาพันธ์ 2554

                 2. นางนิรมล จันทร์แย้ม คณบดีท่านที่ 2 ดำรงตำแหน่ง 9 กุมภาพันธ์ 2554 – 8 กุมภาพันธ์ 2558

                 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร. ธนู ทดแทนคุณ คณบดีท่านที่ 3 ดำรงตำแหน่ง 9 กุมภาพันธ์ – 8 กุมภาพันธ์ 2562

                 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ธนู ทดแทนคุณ คณบดีท่านที่ 4 ดำรงตำแหน่ง 9 กุมภาพันธ์ 2562 - 8 กุมภาพันธ์ 2566

                 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาลินันท์ บุญมี คณบดีท่านที่ 5 ดำรงตำแหน่ง 9 กุมภาพันธ์ 2566 – 23 มิถุนายน 2566

                 6. อาจารย์ ดร. สัมพันธ์ สุกใส คณบดีท่านที่ 6 ดำรงตำแหน่ง 24 มิถุนายน 2566- ปัจจุบัน4286 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 117 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 19768 ครั้ง
  • ปีนี้ : 63103 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 296496 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ