เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 1. แบบฟอร์มขออนุญาตเดินทางไปราชการ ศศ 01
 2. แบบขออนุญาตไปนำเสนอผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการภายในประเทศ ศศ 02
 3. แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
 4. แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
 5. แบบฟอร์มใบลาไปต่างประเทศ
 6. แบบฟอร์มใบขอยกเลิกวันลา
 7. แบบฟอร์มสอนชดเชย
 8. ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางข้าราชการ (doc)
 9. ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางข้าราชการ (pdf)
 10. หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (doc)
 11. หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (pdf)
 12. ใบรับรองแทนใบเสร็จ (doc)
 13. ใบรับรองแทนใบเสร็จ (pdf)
 14. บันทึกข้อความส่งใช้เงินยืมสำรองจ่าย (doc)
 15. บันทึกข้อความส่งใช้เงินยืมสำรองจ่าย (pdf)


776 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
 • วันนี้ : 88 ครั้ง
 • เดือนนี้ : 8468 ครั้ง
 • ปีนี้ : 198367 ครั้ง
 • ทั้งหมด : 208100 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ