เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์
สถาบันชั้นนำของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ด้านวิชาชีพทางศิลปศาสตร์ เป็นที่ยอมรับของชุมชน สังคมประเทศชาติ และนานาชาติ
พันธกิจ
  1. การจัดการเรียนการสอนและการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ด้านภาษาและด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  2. การผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรมประจำใจ เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของชาติ และนานาชาติ
  3. การผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรม เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานและมหาวิทยาลัยก้าวสู่ความเป็นเลิศ
  4. การพัฒนานวัตกรรมในการบริการวิชาการสู่สังคมชุมชนเพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานและมหาวิทยาลัยก้าวสู่ความเป็นเลิศ
  5. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย ตลอดจนอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
ประเด็นยุทธศาสตร์
  1. พัฒนาคุณภาพบัณฑิตนักปฏิบัติ และกำลังคนด้านวิชาชีพ/ปฏิบัติการให้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ
  2. เสริมสร้างและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อรองรับอุตสาหกรรหมายของประเทศ
  3. พัฒนาเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
  4. ส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม
  5. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความมั่นคงและบริหารจัดการตนเองได้3383 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 120 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 8500 ครั้ง
  • ปีนี้ : 198399 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 208132 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ