เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์

  มุ่งสู่การเป็นสถาบันชั้นนำในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษา วิชาชีพและเทคโนโลยี

พันธกิจ
  1. ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติทางด้านภาษา วิชาชีพและเทคโนโลยี เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ และส่งเสริมทักษะความเป็นนวัตกรและความเป็นผู้ประกอบการ
  2. สร้างผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ สู่การใช้ประโยชน์ในระดับภูมิภาค และสร้างมูลค่าในเชิงพาณิชย์ ตอบสนองความต้องการของชุมชนและกลุ่มอุตสาหกรรม
  3. ให้บริการวิชาการโดยการบูรณาการองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อสร้างอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับชุมชน
  4. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อรองการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)
  5. นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการส่งเสริมประสิทธิภาพบริหารจัดการ ด้วยหลักธรรมาภิบาล

ประเด็นยุทธศาสตร์
   1. ส่งเสริมการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติทางด้านภาษา วิชาชีพและเทคโนโลยี เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ และส่งเสริมทักษะความเป็นนวัตกรและความเป็นผู้ประกอบการ
   2. สนับสนุนการสร้างผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์สู่การใช้ประโยชน์ในระดับภูมิภาค และสร้างมูลค่าในเชิงพาณิชย์ ตอบสนองความต้องการของชุมชนและกลุ่มอุตสาหกรรม
   3. ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการทางวิชาการโดยการบูรณาการองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อสร้างอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับชุมชน
   4. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อรองการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)4011 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 1115 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 19457 ครั้ง
  • ปีนี้ : 62792 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 296185 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ