เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแจ้งปิดสำนักงานกองบริหารงานบุคคล ในวันที่ 22 ก.ย. 2566 | 10 ครั้ง เมื่อ 4 วันที่แล้ว
การเสนอชื่อเพื่อสรรหาบุคคล หน่วยงาน และโครงการ เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น "ค่าของแผ่นดิน" ประจำปี 2566 | 9 ครั้ง เมื่อ 4 วันที่แล้ว
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ และผู้อำนวยการศูนย์ฝึกการบิน สถาบันการบินพลเรือน | 11 ครั้ง เมื่อ 4 วันที่แล้ว
ขอประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนชื่อกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม | 10 ครั้ง เมื่อ 6 วันที่แล้ว
ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิด-ปิด โครงการกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปีการศึกษา 2566 "สุวรรณภูมิเกมส์" ครั้งที่ 16 | 10 ครั้ง เมื่อ 6 วันที่แล้ว
ขอความอนุเคราะห์ตอบบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อหน่วยงาน (การให้บริการของกองคลัง) | 9 ครั้ง เมื่อ 6 วันที่แล้ว
ขอประชาสัมพันธ์หนังสือเข้าร่วมอบรม จำนวน 2 เรื่อง | 9 ครั้ง เมื่อ 6 วันที่แล้ว
ขอความร่วมมือรณรงค์งานเลี้ยงเกษียณ ปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี ปีที่ 7 | 9 ครั้ง เมื่อ 6 วันที่แล้ว
ขอเชิญชวนร่วมตอบแบบสำรวจความต้องการใช้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 2) | 11 ครั้ง เมื่อ 6 วันที่แล้ว
ขอความอนุเคราะห์สั่งซื้อผลผลิตทางการเกษตรของสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรผู้ปลูกมังคุด | 22 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การจัดการรายวิชาตามแนวทาง OBE และเกณฑ์ AUN-QA(OBE and AUN-QA Based Course Management) | 28 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
สรุปผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยโดยสถาบัน IMD ปี 2566 | 16 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ขอส่งบทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 เรื่อง | 17 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
มอบอำนาจให้รองอธิการบดีประจำศูนย์พื้นที่ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (ฉบับที่ 5) | 20 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสาขาอุทัย | 20 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ขอส่งการประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) พ.ศ. 2566 | 17 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
การปรับเปลี่ยนและการใช้โลโก้คุณธรรมอัตลักษณ์ | 19 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ผลการคัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาาไทย พุทธศักราช 2566 | 21 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันแรลลี่การกุศล ราชมงคลนนทบุรี ครั้งที่ 16 | 17 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
แจ้งกำหนดการรับชุดปกติขาว ชุดสูทมหาวิทยาวิทยาลัย และชุดกากี | 15 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ขอแจ้งการเข้าบำรุงรักษาอุปกรณ์สำหรับการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายและผลการะทบต่อการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย | 19 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ขอเชิญร่วมงาน THailand Space Week 2023 | 43 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ประชาสัมพันธ์การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 | 37 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 40 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวิเคราะห์อภิมาณ (Meta analysis) เพื่อการวิจัยด้วยโปรแกรม R รุ่นที่ 1 | 43 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ขอส่งการประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อมหาวิทยาลัยมหิดล ฉบับปรับปรุง | 41 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ขอส่งบทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 เรื่อง | 39 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่แบบสำรวจความพึงพอใจของการให้บริการข้อมูลภูมิอากาศแก่กลุ่มเป้าหมายเพื่อการนำไปใช้ปประโยชน์ ครั้งที่ 2/2566 สำหรับผู้ที่ใช้บริหารข้อมูลช่วง มีนาคม 2566-ปัจจุบัน | 42 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การแบ่งส่วนภายส่วนราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ 2566 | 44 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมประจำปี 2566 ขอ. สศช. และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ | 40 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
การสรรหารองประธานกรรมการคนที่สองและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ | 47 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ขอแจ้งข่าวประกาศประมูลเพื่อสรรหาผู้ให้บริการสุขาสำหรับนักท่องเที่ยว บริเวณลานจอดรถโบราณสถานวัดโลกยสุธา จ.พระนครศรีอยุธยา | 33 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ขอประชาสัมพันธ์หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรม จำนวน 2 เรื่อง | 32 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร่การจัดทำผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs Formulation) รุ่นที่ 3 และ การออกแบบหลักสูตรตามแนวทาง OBE รุ่นที่ 3 | 37 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง | 31 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ชุดที่ 2 (พ.ศ. 2566-2568) | 24 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ขอส่งสำเนาประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมป่าไม้ พ.ศ 2566 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 | 33 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง การพัฒนาเมด้าเวิร์สสำหรับการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เรียน (ระดับ Advanced) | 26 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ขอความร่วมมือป้องกันอุบัติภัยและการโจรกรรมในช่วงวันหยุด | 49 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตร "สร้างสรรค์งานออกแบบกราฟิกด้วยโปรแกรม Photoshop" รุ่นที่ 2 | 31 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | 26 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ขอประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีคุณูปการ เพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2566 | 31 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง การทอดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (Test of English Communication in the Workplace:TEC-W) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 31 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ขอประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "Upskill เสนองานด้วย Power Point อย่างสร้างสรรค์" รุ่นที่ 2 | 29 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ขอประชาสัมพันธ์สำเนาหนังสือเรืองการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 40 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อรับรองสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ ประชาสัมพันธ์ | 31 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ขอประชาสัมพันธ์ สำเนาหนังสือจำนวน 5 เรื่อง | 25 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ขอความร่วมมือรักษาความสะอาด | 39 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Industrial Based Skill Day หัวข้อ "การจัดหลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์" | 64 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 78 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 8458 ครั้ง
  • ปีนี้ : 198357 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 208090 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ