เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งคำสั่งการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี | 14 ครั้ง เมื่อ 19 ชั่วโมงที่แล้ว
นโยบายและแนวทางการส่งเสริมสังคมคนพิการและผู้สูงอายุในยุคดิจิทัล เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติและใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป | 27 ครั้ง เมื่อ 4 วันที่แล้ว
ขอส่งบทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 เรื่อง | 29 ครั้ง เมื่อ 4 วันที่แล้ว
แจ้งเวียน (ร่าง) ระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัย | 30 ครั้ง เมื่อ 4 วันที่แล้ว
ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อจ้างเหมารายปี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 17-25 เม.ย. 2567 | 12 ครั้ง เมื่อ 5 วันที่แล้ว
ขอประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังช่วงวันหยุดราชการ | 44 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ขอความร่วมมือป้องกันอุบัติภัยและการโจรกรรมในช่วงวันหยุด | 47 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสมัครและคัดเลือกเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต | 13 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศวิสัยทัศน์ "IGNITE THAILAND : จุดรวมพลัง รวมใจ ไทยต้องเป็นหนึ่ง" | 14 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ขอส่งบทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 จำนวน 5 เรื่อง | 15 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 12 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
การประชุมหารือจัดทำแผนยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ | 249 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ขอแจ้งการปิดปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สายบริการ Eduroam ของมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว | 72 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ขอความอนุเคราะห์ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ช่องทางการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ | 73 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกอบรมแบบออนไลน์เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์การใช้บริการ Google Workspace for Education Plus | 102 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ขอเผยแพร่หนังสือรายงานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทราวงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 99 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ประชาสัมพันธ์การสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | 112 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ขอประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย เพื่อรับรางวัล "บุษราคัมมณีศรีราชภัฎ" | 94 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการงานเทคโนโลยีการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 92 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจสมัครเข้ารับสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา | 97 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ขอแจ้งปิดสำนักงานคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | 95 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
การเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา จากระบบการจัดกาเรื่องราวร้องทุกข์ จำนวน 7 เรื่อง | 93 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ประชาสัมพันธ์การสมัครรับรางวัล Felix Houphouet-Boigny UNESCO Peace Prize ประจำปี 2024 | 84 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
การมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบการตรวจราชการ | 34 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
การคัดเลือก "คนดีศรีจังหวัด" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | 66 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ขอแจ้งเพิ่มปริมาณพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลระบบคลาวด์ (Google Drive) ให้บัญชีอีเมลสำหรับอาจารย์และบุคลากร | 24 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2567 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐ (ภาคสมทบ) | 27 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ประกาศอันตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียม ค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐ (ภาคสมทบ) 2567 | 22 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ประกาศลดอัตราเก็บค่าบำรุงการศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ป.ตรี) สาขาวิชานวัตกรรมการบริการภาครัฐ(ป.โท) สาขาวิชานวัตกรรมการบริการภาครัฐ(ป.เอก) สำหรับหน่วยงานที่ส่งผู้เข้าศึกษา ปี พ.ศ.2567 | 23 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ดาวน์โหลดประกาศและเกียรติบัตรการประกวดมารยาทระดับชาติ ครั้งที่ 7 | 449 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาคณะศิลปศาสตร์ | 31 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
สรุปการสัมมนา เรื่อง การแก้ปัญหาความยากจน : วิถีสู่ความสำเร็จและความเป็นอยู่ที่ดี | 27 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ให้บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) หยุดรับประกันภินาศภัยเป็นการชั่วคราว | 29 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
บริษัท คาร์เปท เมกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริจาคเส้นด้ายภายใต้ชื่อโครงการ "CMT ส่งต่อเพื่อสร้างสรรค์ เพื่อแบ่งปันสายใย" | 26 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ขอแจ้งการปิดปรับปรุงระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว | 31 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ขอเชิญชวนและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกทักษะการฟังพูดภาษาอังกฤษฟรีผ่านแอปพลิเคชั่น Tockto | 33 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ขอแจ้งกำหนดการตั้งศพสวดอภิธรรม มารดาของ นายพงษ์ไชย วิชิตธนาฤกษ์ ถึงแก่กรรม | 36 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ขอแจ้งย้ายสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา (ชั่วคราว) | 32 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
การเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการ ประจำปี 2566 และการกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2567 | 39 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ขอเชิญชวนหน่วยงานและบุคลากรในสังกัดเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันดินโลก | 33 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้ารับการคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านกระบวนการยุติธรรม ประจำปี 2567 | 31 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การเข้ารับคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2567 | 31 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ขอส่งบทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 เรื่อง | 30 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 33 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2567 | 29 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน | 36 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมอบรม จำนวน 2 เรื่อง | 32 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำนันทนาการสำหรับองค์กรยุคใหม่ | 33 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
การติดต่อและส่งเรื่องถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | 34 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการจัดการภาวะวิกฤติและการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ รุ่นที่ 1 | 31 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 107 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 18391 ครั้ง
  • ปีนี้ : 32817 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 266210 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ