เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะศิลปศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์สำเนาหนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง แจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 12 เรื่อง | 8 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 5 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
สำเนาหนังสือคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม เรื่อง ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม | 5 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
สำเนาหนังสือ บริษัทเอไอเอ จำกัด (ยูทรี) เรื่อง เปิดรับสมัครสมาชิกโครงการสวัสดิการประกันกลุ่มแบบสะสมทรัพย์ครบอายุ 60 ปี | 7 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง ขอมอบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ "ข้อเสนอเชิงนโยบายในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยฯ" | 5 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่องการพัฒนาการเรียนการสอนของ Advance HE และการพัฒนาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศสหราชอาณาจักร | 9 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
สำเนาหนังสือประชาสัมพันธ์สำนักงานประกันสังคมเกี่ยวกับการเพิ่มช่องทางการจ่ายสิทธิประโยชน์เงินทดแทนกองทุนเงินทดแทนแก่ลูกจ้างหรือลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิผ่านบริหารพร้อมเพย์ | 10 ครั้ง เมื่อ 6 วันที่แล้ว
สำเนาหนังสือสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย จำนวน 3 เรื่อง | 7 ครั้ง เมื่อ 6 วันที่แล้ว
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เทคนิคการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของกรมบัญชีกลางและกฎหมายด้านบัญชีภาครัฐสำหรับหน่วยงานของรัฐในปัจจุบัน ฯ | 14 ครั้ง เมื่อ 3 วันที่แล้ว
ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 25 | 10 ครั้ง เมื่อ 3 วันที่แล้ว
ขอประชาสัมพันธ์ สำเนาหนังสือ จำนวน 7 เรื่อง | 19 ครั้ง เมื่อ 1 วันที่แล้ว
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตร "HR for the Future" ระหว่างวันที่ 18-19 เมษายน 2566 | 3 ครั้ง เมื่อ 1 วันที่แล้ว
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "รู้เท่าทันมาตรการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐจากองค์กรอิศระที่เข้ามาควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ" | 5 ครั้ง เมื่อ 1 วันที่แล้ว
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร "การเสริมสร้างความรู้ในการเบิกจ่ายของส่วนราชการ" รุ่นที่ 4 รุ่นที่ 9 | 4 ครั้ง เมื่อ 1 วันที่แล้ว
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร พัฒนาทักษะการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง การเบิกจ่ายเงินเดือน ฯ | 4 ครั้ง เมื่อ 1 วันที่แล้ว
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร "แนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุ ให้โปร่งใสตรวจสอบได้ เพื่อป้องกันการถูกทักท้วงและตั้งข้อสังเกตจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน" | 5 ครั้ง เมื่อ 1 วันที่แล้ว
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร "เพิ่มทักษะการปฏิบัติงานระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยที่ 5 พร้อมสาธิตการบันทึกข้อมูลในระบบ (e-GP) | 3 ครั้ง เมื่อ 1 วันที่แล้ว
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "เทคนิคและแนวทางปฏิบัติการกำหนดและเปิดเผยราคากลางพัสดุและราคากลางงานก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560" | 2 ครั้ง เมื่อ 1 วันที่แล้ว
เข้าร่วมอบรมหลักสูตร รู้เท่าทันกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ แนวทางการตรวจสอบ การไต่สวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ช. ฯ | 2 ครั้ง เมื่อ 1 วันที่แล้ว
ขอประชาสัมพันธ์สำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง | 2 ครั้ง เมื่อ 1 วันที่แล้ว
ขอประชาสัมพันธ์หนังสือสำนักงาน สกสค. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การทำประกันสินเชื่อโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. | 4 ครั้ง เมื่อ 1 วันที่แล้ว
ขอแจ้งเวียน เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย | 2 ครั้ง เมื่อ 1 วันที่แล้ว
ขอแจ้งเวียน เรื่อง รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ | 2 ครั้ง เมื่อ 1 วันที่แล้ว
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย (University Transfrmation) | 3 ครั้ง เมื่อ 1 วันที่แล้ว
ประชาสัมพันธ์สำเนาหนังสือ สกสค. เรื่อง โครงการ "คนดี ศรี สกสค.อย" ประจำปี พ.ศ. 2566 | 2 ครั้ง เมื่อ 1 วันที่แล้ว
Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 34 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 2922 ครั้ง
  • ปีนี้ : 118157 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 127890 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ