เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

หลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

พ.ศ. 2566

* สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ปรับปรุง พ.ศ. 2566)  ดาวน์โหลด

* สาขาวิชาการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ (ปรับปรุง พ.ศ. 2566)  ดาวน์โหลด

* สาขาวิชาการโรงแรมและธุรกิจไมซ์ (ปรับปรุง พ.ศ. 2566)  ดาวน์โหลด

พ.ศ. 2565

* สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสารและอาชีพ (ใหม่ พ.ศ. 2565)  ดาวน์โหลด

พ.ศ. 2564

* สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการเชิงนวัตกรรม (ใหม่ พ.ศ. 2564)  ดาวน์โหลด

พ.ศ. 2563

* สาขาวิชาภาษาอังกฤษอุตสาหกรรมการบิน (ใหม่ พ.ศ. 2563)  ดาวน์โหลด

พ.ศ. 2561

* สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ปรับปรุง พ.ศ. 2561)  ดาวน์โหลด

* สาขาวิชาการท่องเที่ยว (ปรับปรุง พ.ศ. 2561)  ดาวน์โหลด

* สาขาวิชาการโรงแรม (ปรับปรุง พ.ศ. 2561 )  ดาวน์โหลด

 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

พ.ศ. 2565

* สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐ (ใหม่ พ.ศ. 2565)  ดาวน์โหลด

 

รายวิชาแกนกลาง (ระดับปริญญาตรี)

ฉบับปี พ.ศ. 2566 (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2565)

* หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ปรับปรุง พ.ศ. 2566)  ดาวน์โหลด

ฉบับปี พ.ศ. 2565

* หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ปรับปรุง พ.ศ. 2565)  ดาวน์โหลด 

ฉบับปี พ.ศ. 2559

* หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ปรับปรุง พ.ศ. 2559)  ดาวน์โหลด 

 

รายวิชาแกนกลาง (ระดับอาชีวศึกษา)

ฉบับปี พ.ศ. 2565

* รายวิชาหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง ระดับ ปวช. (ปรับปรุง พ.ศ. 2565)  ดาวน์โหลด

* รายวิชาหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง ระดับ ปวส. (ปรับปรุง พ.ศ. 2565)  ดาวน์โหลด371 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 239 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 40769 ครั้ง
  • ปีนี้ : 45802 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 279195 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ