เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

หัวหน้าสาขาวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แจ่มจันทร์ บุญโญปกรณ์
Asst.Prof.Jaemjan Boonyopakorn
หัวหน้าสาขาวิชาภาษา
Head of Department of Languages
อาจารย์รุจิกา ธรรมลักษมี
Ms.Rujika Thummaluksamee
หัวหน้าสาขาวิชาภาษา ประจำศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
Head of Department of Languages (Phranakhon Si Ayutthaya Huntra)
อาจารย์อนุสรณ์ แซ่จันทร์
Mr.Anusorn Saechan
หัวหน้าสาขาวิชาภาษา ประจำศูนย์สุพรรณบุรี
Head of Department of Languages (Suphanburi)
อาจารย์กังสดาล ญาณจันทร์
Ms.Kangsadan Yannachan
หัวหน้าสาขาวิชาภาษา ประจำศูนย์พระนครศรีอยุธยา
ประจำศูย์วาสุกรี
Head of Department of Languages (Wasukri)
อาจารย์ ดร.ธารนี นวัสนธี
Dr.Tharanee Nawatnatee
หัวหน้าสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
Head of Tourism and Hospitality Department

อาจารย์ ดร.จิดาภา เร่งมีศรีสุข
Dr.Jidapa Rengmesrisook
หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
Head of Social Science and Humanity Department

อาจารย์ ว่าที่ร้อยโท ธวัชชัย สิงห์สุภา
Acting Lt.Thawatchai Singsoopa
หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ประจำศูนย์นนทบุรี
Head of Social Science and Humanity Department (Nonthaburi)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี เผือกฝัก
Asst.Prof.Supawadee Phueakfak
หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ประจำศูนย์สุพรรณบุรี
Head of Social Science and Humanilty Departmen (Suphanburi)

อาจารย์นิสาชล ตรีไพบูลย์
Ms.Nisachol Tripaiboon
หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ประจำศูนย์วาสุกรี
Head of Social Science and Humanity Department (Wasukri)2511 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 115 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 8495 ครั้ง
  • ปีนี้ : 198394 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 208127 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ