เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

Cop 5. ด้านการบริหารจัดการ

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) :  แผนที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ
ประเด็นยุทธศาสตร์/พันธกิจ : ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมั่นคง
                                 : พันธกิจที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีของมหาวิทยาลัย
องค์ความรู้ที่จำเป็น   :  การพัฒนาการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมั่นคง
ตัวชี้วัด (KPI)  :  จำนวนองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ อย่างน้อย 1 องค์ความรู้
เป้าหมายของตัวชี้วัด  :  จำนวนองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการที่นำไปใช้ประโยชน์ อย่างน้อย 1 องค์ความรู้

ลำดับ

กิจกรรมการจัดการความรู้

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน/เอกสาร/หลักฐาน

1

การบ่งชี้ความรู้

-แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้

 

-ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้เพื่อกำหนดองค์ความรู้

 

ก.ย.65

 

ต.ค.65

- จำนวนคณะทำงานการจัดการความรู้

-จำนวนความรู้ที่ได้จากการบ่งชี้ (ทะเบียนความรู้)

ไม่น้อยกว่า 15 คน

 

ไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง

บุคลากรคณะศิลปศาสตร์

-   คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่ 357/2565

ลว. 16 กันยายน 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ประจำปีการศึกษา 2565

-   คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่ 427/2565

ลว. 10 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ (Knowledge Facilitator : KF)  ประจำปีการศึกษา 2565

 

2

การสร้างและแสวงหาความรู้

-ค้นหาความรู้เกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการของคณะ

ต.ค.65-เมย.66

มีทะเบียนความรู้จากการบ่งชี้ที่อยู่ในบุคคลทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน

ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง

บุคลากรคณะศิลปศาสตร์

สร้างและรายงานผลการแสวงหาความรู้ จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่

1.การประชาสัมพันธ์คณะศิลปศาสตร์ โดยใช้ Google Data Studio (นางสาวไพลิน ฉิมฉวี)

2.การใช้ Google Data Studio จัดทำฐานข้อมูลบุคลากร คณะศิลปศาสตร์  มทร.สุวรรณภูมิ

(นายจิระวุฒิ สาระธรรม)

3.การจัดการการสื่อสารของสโมสรนักศึกษาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Discord)

(นางสาวปานวาส ประสาทศิลป์)

4.ระบบจองห้องประชุมหรือห้องเรียนออนไลน์ของสำนักงานคณบดี ศูนย์นนทบุรี

(นางสาวพรทิพย์ มหิพันธุ์)

5.ขั้นตอนการส่งหนังสือประชาสัมพันธ์ระหว่างสำนักงานคณบดีประจำศูนย์พื้นที่และบุคลากรภายในศูนย์สุพรรณบุรี

(นางสาวณพัศศิกาณฑ์ อภิพงศ์ภานุ)

 

3

การจัดความรู้ให้เป็นระบบ

-จัดทำทะเบียนความรู้/คลังความรู้

 

ต.ค. 65 – เม.ย.66

มีทะเบียนรายการความรู้ที่ได้รับการบ่งชี้/คลังความรู้

มีทะเบียนความรู้/คลังความรู้

บุคลากรคณะศิลปศาสตร์

มีทำเนียบรายชื่อบุคลากรที่เชี่ยวชาญ

 

 

4

การประมวลและกลั่นกรองความรู้

- จัดหา รวบรวม และกลั่นกรองแนวปฏิบัติที่ดีในตัวบุคคล

ม.ค.-เม.ย.66

มีรายงานองค์ความรู้ที่ใช้ในการบริหารจัดการ

มีระบบการประมวลความรู้ไว้บริการบุคลากร จำนวน 1 ระบบ

บุคลากรคณะศิลปศาสตร์

ระบบคลังความรู้ด้านการบริหารจัดการไว้บริการบุคลากร

 - คู่มือการให้บริการนักศึกษาเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนกรณีพิเศษของนักศึกษา

คณะศิลปศาสตร์ มทรส. 

https://arts.rmutsb.ac.th/content/340

 

5

การเข้าถึงความรู้

-เผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี Web site คณะ

-จัดทำเป็นเอกสาร e-document หนังสือเวียน

-บอร์ดประชาสัมพันธ์

-การอบรม สัมมนากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

-สื่อ Social media

 

ธ.ค. 65- ต.ค.66

มีจำนวนความรู้ที่สามารถเข้าถึงและมีการประชาสัมพันธ์ความรู้ภายในองค์กร

อย่างน้อยเดือนละ 1 เรื่อง (ไม่จำกัดช่องทาง)

บุคลากรคณะศิลปศาสตร์

- เผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีผ่านทาง Web site, Line Facebook ของคณะ

https://arts.rmutsb.ac.th/content/340

- จัดทำเป็นเอกสาร e-document หนังสือเวียนรายเดือน

 

6

การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้

-จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ประกวดแนวปฏิบัติที่ดี

-ชุมชนนักปฏิบัติ (COP)

เม.ย.-พ.ค. 66

จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง/ปีการศึกษา

บุคลากรคณะศิลปศาสตร์

- จัดโครงการการจัดการความรู้ ในการบริหารจัดการข้อมูลของหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารจัดการในวันที่ 20  เมษายน 2566

 เวลา 13.30-16.30 น.  

 

7

การเรียนรู้

-บุคลากรนำการจัดการความรู้ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนางาน

เม.ย.66-ก.ย.66

จำนวนบุคลากรในคณะที่มีความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้นจากการนำความรู้จากการจัดการความรู้ไปใช้

จำนวนบุคลากรมีสามรรถนะด้านการวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 60

บุคลากรคณะศิลปศาสตร์

-บุคลากรในคณะได้เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาการจัดการความรู้ ในการบริหารจัดการข้อมูลของหน่วยงานในวันที่ 20 เมษายน 2566 โดยนำองค์ความรู้ที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้มากำหนดเป็นนโยบายให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารจัดการ นำไปปรับใช้เพื่อพัฒนางานของตนเอง
-แนวปฏิบัติที่ดีได้จัดทำฐานข้อมูลไว้ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซด์ของคณะเพื่อให้หน่วยงานอื่นนำไปปรับใช้ได้
-เผยแพร่ข้อมูลแนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารจัดการ ผ่านทาง Website ของคณะ

https://arts.rmutsb.ac.th/content/340

 


333 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 68 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 42922 ครั้ง
  • ปีนี้ : 47955 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 281348 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ