เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

Cop 4. ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) :  แผนที่ 4 ด้านการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ประเด็นยุทธศาสตร์/พันธกิจ : ยุทธศาสตร์ -
                                 : พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมการทะนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
องค์ความรู้ที่จำเป็น   :  การประยุกต์และทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเพิ่มคุณค่าและสร้างมูลค่าเพิ่มรวมถึงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด (KPI)  : จำนวนโครงการ/กิจกรรม
เป้าหมายของตัวชี้วัด  :  จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่บูรณาการ ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ/กิจกรรม

ลำดับ

กิจกรรมการจัดการความรู้

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน/เอกสาร/หลักฐาน

1

การบ่งชี้ความรู้

-แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้

 

-ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้เพื่อกำหนดองค์ความรู้

 

 

ก.ย. 65

 

ต.ค. 65

 

-จำนวนคณะทำงานการจัดการความรู้

-จำนวนความรู้ที่ได้จากการบ่งชี้ (ทะเบียนความรู้)

 

ไม่น้อยกว่า 15 คน

 

 

-ไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง

 

บุคลากรคณะศิลปศาสตร์

-   คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่ 357/2565

ลว. 16 กันยายน 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ประจำปีการศึกษา 2565

-   คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่ 427/2565

ลว. 10 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ (Knowledge Facilitator : KF)

ประจำปีการศึกษา 2565

 

 

2

การสร้างและแสวงหาความรู้

-ค้นหาความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจสัมพันธ์คณะกับสังคม

 

ต.ค.65-เม.ย.66

มีทะเบียนความรู้จากการบ่งชี้อยู่ในบุคคลทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน

ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง

บุคลากรคณะศิลปศาสตร์

สร้างและรายงานผลการแสวงหาความรู้ จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่
1. การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการเลี้ยงแพะในจังหวัดนนทบุรี
(Knowledge Management of Local Wisdom on Goat Farming in Nonthaburi Province)
(อาจารย์ ว่าที่ร้อยโท ธวัชชัย สงห์สุภา)
2. ภาษาไทย “การสร้างสรรค์นิทรรศการโลกเสมือนเพื่อเผยแพร่ประเพณีกวนข้าวทิพย์ มาฆปุณณมีศรี ดงละคร จังหวัดนครนายก”
(อาจารย์วิเชษฐชาย กมลสัจจะ)
3. โครงการสื่อสัมพันธ์ระหว่างประเทศ : วัฒนธรรมสองแผ่นดิน
(ผศ.สมบัติ ศิริจันดา)
4. นก หนู งู เต่า ปลา : ระบบนิเวศแหล่งน้ำวัฒนธรรมชุมชน (อาจารย์กนกวรรณ แยกผิวผ่อง ,อาจารย์พัฒนพงษ์ ธงหาร)
5. การสร้างเอกลักษณ์ท้องถิ่นสาหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนพิมลราช ภายใต้โครงการ U2Tมหาวิทยาลัยสู่ตาบล สร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชน (อาจารย์จิราณีย์ พันมูล)
 

3

การจัดความรู้ให้เป็นระบบ

-จัดทำทะเบียนความรู้/คลังความรู้

ต.ค.65-เม.ย.66

มีทะเบียนรายการความรู้ที่ได้รับการบ่งชี้/คลังความรู้

มีทะเบียนความรู้/คลังความรู้

บุคลากรคณะศิลปศาสตร์

มีทำเนียบรายชื่อบุคลากรที่เชี่ยวชาญ

 

4

การประมวลและกลั่นกรองความรู้

-จัดหา รวบรวม และกลั่นกรองแนวปฏิบัติที่ดีในตัวบุคคล

ม.ค.66- เม.ย.66

มีรายงานองค์ความรู้ที่ใช้ในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

มีระบบการประมวลความรู้ไว้บริการบุคลากร จำนวน 1 รถบบ

บุคลากรคณะศิลปศาสตร์

ระบบคลังความรู้ด้านการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เช่น ระเบียบ ข้อบังคับ แบบฟอร์ม ที่เกี่ยวข้อง

https://arts.rmutsb.ac.th/Arts%20and%20culture

 

5

การเข้าถึงความรู้

-เผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี Web site คณะ

-จัดทำเป็นเอกสาร e-document หนังสือเวียน

-บอร์ดประชาสัมพันธ์

-การอบรม สัมมนากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

-สื่อ Social media

ธ.ค. 65- ต.ค.66

มีจำนวนความรู้ที่สามารถเข้าถึงและมีการประชาสัมพันธ์ความรู้ภายในองค์กร

อย่างน้อยเดือนละ 1 เรื่อง (ไม่จำกัดช่องทาง)

บุคลากรคณะศิลปศาสตร์

- เผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีผ่านทาง Web site, Line Facebook ของคณะ
https://arts.rmutsb.ac.th/content/339
- จัดทำเป็นเอกสาร e-document หนังสือเวียนรายเดือน

 

6

การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้

-จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ประกวดแนวปฏิบัติที่ดี

-ชุมชนนักปฏิบัติ (COP)

เม.ย.-พ.ค. 66

จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง/ปีการศึกษา

บุคลากรคณะศิลปศาสตร์

- จัดโครงการการจัดการความรู้ ในการบริหารจัดการข้อมูลของหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 18  เมษายน 2566 เวลา 13.30-16.30 น.  

 

7

การเรียนรู้

-บุคลากรนำการจัดการความรู้ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนางาน

เม.ย.66-ก.ย.66

จำนวนบุคลากรในคณะที่มีความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้นจากการนำความรู้จากการจัดการความรู้ไปใช้

จำนวนบุคลากรมีสามรรถนะด้านการวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 60

บุคลากรคณะศิลปศาสตร์

1. เพื่อเป็นการรวบรวมฐานข้อมูลด้านภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้
2. เพื่อให้บุคลากร นักศึกษา และผู้ที่สนใจได้มีส่วนร่วมบูรณาการด้านภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเข้ากับการปฏิบัติงาน การเรียนการสอนรายวิชาศาสตร์พระราชา
3. เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และรายวิชาศาสตร์แห่งการเป็นพลเมืองที่พึงประสงค์
4. เพื่อเผยแพร่ผลงานและให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
https://arts.rmutsb.ac.th/content/339
 


251 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 68 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 42922 ครั้ง
  • ปีนี้ : 47955 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 281348 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ