เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

Cop 3. ด้านบริการวิชาการและหารายได้

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) :  แผนที่ 3  ด้านการบริการวิชาการและหารายได้
ประเด็นยุทธศาสตร์/พันธกิจ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมสร้างความเข้มแข็ง ให้มหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม และประเทศ
                                 : พันธกิจที่ 3 ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคมบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
องค์ความรู้ที่จำเป็น   :  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคประกอบการในการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดได้ประโยชน์ ต่อชุมชน สังคม และประเทศ รวมถึงการสร้างรายได้จากการบริการวิชาการ
ตัวชี้วัด (KPI)  :  มีบุคลากรมีความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้นในการนำความรู้ด้านบริการวิชาการและหารายได้ไปใช้ประโยชน์
เป้าหมายของตัวชี้วัด  :  ร้อยละ 60

ลำดับ

กิจกรรมการจัดการความรู้

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน/เอกสาร/หลักฐาน

1

การบ่งชี้ความรู้

1. ขั้นตอนการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นแบบมีรายได้

2. ขั้นตอนการบริหาร รับตรวจสอบ ทดสอบประเมินทางวิชาชีพ

3. การเขียนโครงการ/กิจกรรม ด้านการบริการวิชาการและหารายได้ตามข้อบังคับ

 

4. ขั้นตอนการขออนุมัติการจัดโครงการ/กิจกรรมด้านการบริการทางวิชาการและหารายได้

5. ข้อบังคับ มทรส.

ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2565

มิ.ย. 65 – ก.ย. 65

มีทะเบียนความรู้ที่ได้จากการบ่งชี้

อย่างน้อย 5 เรื่อง

บุคลากรคณะศิลปศาสตร์

- คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่ 357/2565
ลว. 16 กันยายน 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ประจำปีการศึกษา 2565
https://drive.google.com/file/d/1B5_xZ0r7zalvFw9zoDtr_9ze0RueUo0A/view?usp=share_link
- คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่ 427/2565
ลว. 10 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ (Knowledge Facilitator : KF)
ประจำปีการศึกษา 2565 https://drive.google.com/file/d/1U647F_2AA5xPMjRDmnrODP8Y5WlDC5bT/view?usp=share_link
- รายงานผลการบ่งชี้ความรู้ของคณะ จำนวน 5 เรื่อง
1. โครงการอบรมภาษาไทยในชีวิตประจำวันสำหรับชาวกัมพูชาภายใต้ MOU ระหว่างประเทศ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบัติ ศิริจันดา)
2. การบริการวิชาการแบบมีรายได้ในการเป็นที่ปรึกษาในการบริหารจัดโปรแกรมการศึกษาดูงานในประเทศไทยของหน่วยงานราชการในต่างประเทศประเทศ (อาจารย์ ดร.สัมพันธ์ สุกใส)
3. แนวทางปฏิบัติที่ดีการเพิ่มรายได้ให้ชุมชนและเพิ่มช่องทางการสื่อสารทางการตลาดด้วยแอพพลิเคชัน " TonTan Tourism "
ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนต้นตาล จังหวัดสุพรรณบุรี (อาจารย์พรทิพย์ ช่วยเพล)
4. การพัฒนาวารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI1 (อาจารย์ชนิดาภา กระแจะจันทร์)
5. โครงการทำมาค้าขาย CONNEXT ED กรณีศึกษา โรงเรียนศรีบางไทร กับโปรเจค Win Win War ในหน้าที่ที่ปรึกษาโครงการ(อาจารย์วรรษา พรหมศิลป์)
- รายงานผลการบ่งชี้ความรู้ของมหาวิทยาลัย จำนวน 11 เรื่อง
1.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2564 https://drive.google.com/file/d/1B5_xZ0r7zalvFw9zoDtr_9ze0RueUo0A/view?usp=share_link
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมบริการทางวิชาการ พ.ศ. 2558
https://drive.google.com/file/d/1U647F_2AA5xPMjRDmnrODP8Y5WlDC5bT/view?usp=share_link
3. การเขียนโครงการ/กิจกรรม ด้านการบริการทางวิชาการและหารายได้ ตามข้อบังคับ
https://drive.google.com/file/d/1QGrFwnfAaW7a0R6Nu_NjbTgG_Win4ysY/view?usp=share_link
4. ขั้นตอนการขออนุมัติการจัดโครงการ/กิจกรรมด้านการบริการทางวิชาการและหารายได้
https://drive.google.com/file/d/1QGrFwnfAaW7a0R6Nu_NjbTgG_Win4ysY/view
5. ขั้นตอนการดำเนินงานตามระเบียบพัสดุ ตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติด้านการบริการทาวิชาการและหารายได้
https://drive.google.com/file/d/1a3oEjj2iVc60Xchv0Lx7ozCy7K0gu-bb/view?usp=share_link
6.ขั้นตอนการรายงานผลการดำเนินงานด้านการบริการทางวิชาการและหารายได้ https://drive.google.com/file/d/1a3oEjj2iVc60Xchv0Lx7ozCy7K0gu-bb/view?usp=share_link
7. ขั้นตอนการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นแบบมีรายได้
https://drive.google.com/file/d/1cpp0qgQr79UjEb8J5-MgESxkq6UmqCjb/view?usp=share_link
8. ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการจำหน่ายที่ตลาดราชมงคล
https://drive.google.com/file/d/1cpp0qgQr79UjEb8J5-MgESxkq6UmqCjb/view?usp=share_link
9. ขั้นตอนการบริหาร รับตรวจสอบ ทดสอบ ประเมินทางวิชาชีพ
https://drive.google.com/file/d/1XTRSlb5R74Pq3Fles6wGV5dgdxcAd6J-/view?usp=share_link
10. เทคนิคการบริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการแบบมีรายได้ https://drive.google.com/file/d/1XTRSlb5R74Pq3Fles6wGV5dgdxcAd6J-/view?usp=share_link
 

2

การสร้างและแสวงหาความรู้

 

ก.ย. 65 – . ต.ค. 65

มีทะเบียนความรู้จากการบ่งชี้ที่อยู่ในบุคคล

บุคลากรภายในคณะได้รับการประเมินความรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

บุคลากรคณะศิลปศาสตร์

เข้าร่วมเสวนาของมหาวิทยาลัย จำนวน 6 เรื่อง
1. เทคนิคการบริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการแบบมีรายได้
2.ขั้นตอนการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นแบบมีรายได้
3.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2564
4. ขั้นตอนการขออนุมัติการจัดโครงการ/กิจกรรมด้านการบริการทางวิชาการและหารายได้
5.ขั้นตอนการดำเนินงานตามระเบียบพัสดุ ตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติด้านการบริการทาวิชาการและหารายได้
6.การเขียนโครงการ/กิจกรรม ด้านการบริการทางวิชาการและหารายได้ตามข้อบังคับ
- เข้าร่วมเสวนาของคณะ จำนวน 5 เรื่อง
1. โครงการอบรมภาษาไทยในชีวิตประจำวันสำหรับขาวกัมพูชาภายใต้ MOU ระหว่างประเทศ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบัติ ศิริจันดา)
2. การบริการวิชาการแบบมีรายได้ในการเป็นที่ปรึกษาในการบริหารจัดโปรแกรมการศึกษาดูงานในประเทศไทยของหน่วยงานราชการในต่างประเทศประเทศ (อาจารย์ ดร.สัมพันธ์ สุกใส)
3. แนวทางปฏิบัติที่ดีการเพิ่มรายได้ให้ชุมชนและเพิ่มช่องทางการสื่อสารทางการตลาดด้วยแอพพลิเคชัน " TonTan Tourism " ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนต้นตาล จังหวัดสุพรรณบุรี (อาจารย์พรทิพย์ ช่วยเพล)
4. การพัฒนาวารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI1 (อาจารย์ชนิดาภา กระแจะจันทร์)
5. โครงการทำมาค้าขาย CONNEXT ED กรณีศึกษา โรงเรียนศรีบางไทร กับโปรเจค Win Win War ในหน้าที่ที่ปรึกษาโครงการ(อาจารย์วรรษา พรมหศิลป์)
 

3

การจัดความรู้ให้เป็นระบบ

 

ต.ค. 65 – พ.ย. 65

มีรายงานการจัดการความรู้บุคลากรภายในหน่วยงาน

ทำเนียบรายชื่อผู้เชี่ยวชาญหน่วยงาน จำนวน 1 ระบบ

บุคลากรคณะศิลปศาสตร์

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญภายในคณะ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบัติ ศิริจันดา

2. อาจารย์ ดร.สัมพันธ์ สุกใส

3. อาจารย์พรทิพย์ ช่วยเพล

4. อาจารย์ชนิดาภา กระแจะจันทร์

5. อาจารย์วรรษา พรหมศิลป์

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญภายนอก

1. นายสุวุฒิ ตุ้มทอง

2. นายพัฒนพงศ์ วรรณวิไล

3. รองศาสตราจารย์ณรงค์ชัย วิวัฒนาช่าง

4. ดร. สิริวรรณ สุขนิคม

5. นายหัตถ์เทพ มัตติตานนท์

6. นางสาววิภาพรรณ กำมี

7. ผศ. ทิพย์วัน สุขสัน

8. นางสาวพนิดา เฟื่องขจร

9.นางสาวอภิญญา สกุลพราหมณ์

10. นางสาวบวรวรรณ เสตางกูล

11. นายเกียรติภูมิ วงษ์โอวาท

 

4

การประมวลและกลั่นกรองความรู้

 

ต.ค. 65 – พ.ย. 65

มีรายงานองค์ความรู้ที่ใช้ในการบริการวิชาการและหารายได้

มีระบบประมวลความรู้ไว้บริการบุคลากร จำนวน 1 ระบบ

บุคลากรคณะศิลปศาสตร์

ระบบคลังความรู้ด้านการบริการวิชาการและหารายได้ ไว้บริการบุคลากร ดังนี้

- ข้อบังคับ มทรส. ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2564

https://council.rmutsb.ac.th/upload/content_file/cf20211018112437.pdf

 

5

การเข้าถึงความรู้

 

ต.ค. 65 – พ.ย. 65

มีระบบการแจ้งเวียนประชาสัมพันธ์ความรู้ภายในองค์กร

อย่างน้อย 2 ช่องทาง

Google drive

Line

Website

Facebook

บุคลากรคณะศิลปศาสตร์

- เผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีผ่านทาง Web site, Line Facebook
ของคณะ https://arts.rmutsb.ac.th/content/336
- จัดทำเป็นเอกสาร e-document หนังสือเวียนรายเดือน

 

 

6

การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้

พ.ย. 65 – พ.ค. 66

มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กรตามรูปแบบที่เหมาะสม

อย่างน้อย 3 ครั้ง/เรื่อง ภาพข่าวกิจกรรม

บุคลากรคณะศิลปศาสตร์

- จัดโครงการการจัดการความรู้ ในการบริหารจัดการข้อมูลของหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีด้านบริการวิชาการและรายได้ ในวันที่ 19  เมษายน 2566

เวลา 13.30-16.30 น.                     

 

7

การเรียนรู้

พ.ย. 65 – พ.ค. 66

มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้นจากการนำความรู้จากการจัดการความรู้บริการวิชาการและหารายได้นำไปใช้ประโยชน์

ร้อยละ 60

บุคลากรคณะศิลปศาสตร์

มีการเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านเว็บไซด์ของคณะ และไลน์กลุ่มกลางเพื่อให้อาจารย์นำองค์ความรู้ไปใช้เขียนโครงการบริการวิชาการและหารายได้ https://arts.rmutsb.ac.th/content/336

 


295 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 184 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 38938 ครั้ง
  • ปีนี้ : 43971 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 277364 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ