เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

Cop 1. ด้านการเรียนการสอน

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) :  แผนที่ 1 ด้านการเรียนการสอน
ชื่อส่วนราชการ   :  คณะศิลปศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์/พันธกิจ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพบัณฑิต และกำลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
: พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงที่เน้นปฏิบัติ
องค์ความรู้ที่จำเป็น   :  สร้างและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมสามารถนำไปสร้างผลงาน พัฒนาผลิตภัณฑ์และการสร้างผู้ประกอบการ
ตัวชี้วัด (KPI)  :  จำนวนองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า 1 องค์ความรู้
เป้าหมายของตัวชี้วัด  :  จำนวนองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอนที่ได้นำไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า 1 องค์ความรู้

ลำดับ

กิจกรรมการจัดการความรู้

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

หมายเหตุ

1

การบ่งชี้ความรู้

-แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้

-ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้เพื่อกำหนดองค์ความรู้ที่จำเป็น

ก.ย. 65

 

ต.ค.65

-จำนวนคณะทำงานการจัดการความรู้

 

-จำนวนความรู้ที่ได้จากการบ่งชี้ (ทะเบียนความรู้)

ไม่น้อยกว่า 15 คน

 

ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง

อาจารย์ทุกสาขาวิชา

 

อาจารย์ทุกสาขาวิชา

-   คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่ 357/2565

ลว. 16 กันยายน 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ประจำปีการศึกษา 2565
https://drive.google.com/file/d/1B5_xZ0r7zalvFw9zoDtr_9ze0RueUo0A/view?usp=share_link

-   คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่ 427/2565

ลว. 10 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ (Knowledge Facilitator : KF)  ประจำปีการศึกษา 2565

https://drive.google.com/file/d/1U647F_2AA5xPMjRDmnrODP8Y5WlDC5bT/view?usp=share_link

- รายงานผลการบ่งชี้ความรู้ จำนวน 5 เรื่อง
1. เทคนิคการสอนเพื่อสร้างผู้ประกอบการพันธุ์ใหม่
Teaching Techniques to Build New-wave Entrepreneurs
(อาจารย์ ดร. เบญจพร เชื้อผึ้ง)
2. การปรับประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ในรายวิชาการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมนักศึกษาให้เป็นนวัตกร
(อ.ภารณี อินทร์เล็ก)
3. การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษผ่านการเรียนรู้แบบผสมผสาน (blended learning) เพื่อการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
(อ.สนธยา รัตนศักดิ์)
4. การเขียนและเล่าเรื่องจากหนังสือที่อ่านผ่านวิธีสอนแบบซินเนคติกส์ (Synectics) Writing and Storytelling Through the Synectics Teaching Instructional Model (อ.ศุภชาติ เสถียรธนสาร)
5. การเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภาษาอังกฤษบนวิถีชีวิตใหม่ ด้วยแอพพลิเคชั่นบน
สมาร์ทโฟน New Normal Communicative English Language Enhancement on
Smartphone Application
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์แจ่มจันทร์ บุญโญปกรณ์)

 

 

 

 

 

 

 

2

การสร้างและแสวงหาความรู้

-ภายในหน่วยงาน

-ภายนอกหน่วยงาน

-ค้นหาองค์ความรู้เกี่ยวกับด้านการเรียนการสอนที่เป็นประโยชน์

ต.ค.65-เมย.66

-ทะเบียนความรู้จากการบ่งชี้ที่อยู่ในตัวบุคคลทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน

ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง

อาจารย์ทุกสาขา

สร้างและรายงานผลการแสวงหาความรู้ จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่
1. เทคนิคการสอนเพื่อสร้างผู้ประกอบการพันธุ์ใหม่
Teaching Techniques to Build New-wave Entrepreneurs (อาจารย์ ดร. เบญจพร เชื้อผึ้ง)
2. การปรับประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ในรายวิชาการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมนักศึกษาให้เป็นนวัตกร
(อ.ภารณี อินทร์เล็ก)
3. การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษผ่านการเรียนรู้แบบผสมผสาน (blended learning) เพื่อการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
(อ.สนธยา รัตนศักดิ์)
4. การเขียนและเล่าเรื่องจากหนังสือที่อ่านผ่านวิธีสอนแบบซินเนคติกส์ (Synectics) Writing and Storytelling Through the Synectics Teaching Instructional Model (อ.ศุภชาติ เสถียรธนสาร)
5. การเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภาษาอังกฤษบนวิถีชีวิตใหม่ ด้วยแอพพลิเคชั่นบน
สมาร์ทโฟน New Normal Communicative English Language Enhancement on
Smartphone Application
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์แจ่มจันทร์ บุญโญปกรณ์)

 

3

การจัดความรู้ให้เป็นระบบ

-จัดทำทะเบียนความรู้/คลังความรู้

 

ต.ค. 65 – เม.ย.66

-ทะเบียนรายการความรู้ที่ได้รับการบ่งชี้/คลังความรู้ของบุคลากรภายในคณะ

มีทำเนียบผู้เชี่ยวชาญไม่น้อยกว่า 1 ระบบ

อาจารย์ทุกสาขา

มีทำเนียบรายชื่อบุคลากรที่เชี่ยวชาญ

 

 

4

การประมวลและกลั่นกรองความรู้

-จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ม.ค.66-เม.ย.66

-รายงานองค์ความรู้ที่ใช้ในการเรียนการสอน

มีระบบประมวลความรู้ไว้บริการบุคลากร จำนวน 1 ระบบ

อาจารย์ทุกสาขา

ระบบคลังความรู้ด้านการเรียนการสอนไว้บริการบุคลากร เช่น (ระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านการเรียนการสอน ไว้บริการบุคลากร เช่น ระเบียบ ข้อบังคับ แบบฟอร์ม Link VDO ความรู้)

https://arts.rmutsb.ac.th/teaching

 

5

การเข้าถึงความรู้

-เผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี Web site คณะ

-จัดทำเป็นเอกสาร e-document หนังสือเวียน

-บอร์ดประชาสัมพันธ์

-การอบรม สัมมนากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

-สื่อ Social media

ธ.ค. 65-ต.ค.66

-มีจำนวนความรู้ที่สามารถเข้าถึงและการประชาสัมพันธ์ความรู้ภายในองค์กร

อย่างน้อยเดือนละ 1 เรื่อง (ไม่จำกัดช่องทาง)

อาจารย์ทุกสาขา

- หลักฐานการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีผ่านทาง Web site, Line Facebook ของคณะ

https://arts.rmutsb.ac.th/teaching

 

6

การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้

-จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี

-ชุมชนนักปฏิบัติ (COP)

เม.ย.-พ.ค. 66

-จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง/ปีการศึกษา

อาจารย์ทุกสาขา

- จัดโครงการการจัดการความรู้ ในการบริหารจัดการข้อมูลของหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีด้านการเรียนการสอนในวันที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 08.30-11.00 น.

 

7

การเรียนรู้

-อาจารย์นำการจัดการความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2566

เม.ย.- ก.ย.66

นักศึกษามีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมจนสามารถสร้างผลงานผลิตภัณฑ์และสามารถเป็นผู้ประกอบได้

จำนวนอาจารย์มีสมรรถนะด้านการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นร้อยละ 60

อาจารย์ทุกสาขา

-มีการเผยแพร่เพื่อให้อาจารย์นำองค์ความรู้ไปใช้ ไปบรรจุลงใน มคอ.3 เพื่อประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนต่อไป เช่น วิชา Digital for Tourism and Hospitality,
วิชา Reading English for Sustainable Learning, วิชา Entrepreneurship for Hotel Business
-เผยแพร่ข้อมูลแนวปฏิบัติที่ดีด้านการเรียนการสอนผ่านทาง Website ของคณะ

https://arts.rmutsb.ac.th/teaching

 

 331 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 33 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 42887 ครั้ง
  • ปีนี้ : 47920 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 281313 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ