เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

การประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของครูและบุคลากรทางการศึกษา

                     เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวุฒิ ตุ้มทอง รองอธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สัมพันธ์ สุกใส คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา จันทร์ผา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะกรรมการโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน 5 ภูมิภาค ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงกรอบนโยบายและการดำเนินงานโครงการฯ ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet) ให้แก่ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ดูแลระบบ ครูผู้สอน จากโรงเรียนต้นแบบจำนวน 14 แห่ง ประกอบด้วย  1) โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 2) โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 3) โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 4) โรงเรียนบ้านแม่โจ้ 5) โรงเรียนชุมชนสามพร้าว 6) โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล 7) โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา) 8) โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ) 9) โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม 10) โรงเรียนประตูชัย 11) โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) 12) โรงเรียนอนุบาลอ่าวลึก 13) โรงเรียนอนุบาลทับปุด 14) โรงเรียนเยาววิทย์ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยการประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่าน ดร.พวงทอง ศรีวิจัย ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมประชุมเพื่อให้กรอบนโยบายการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนด้านภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของครูและบุคลากรทางการศึกษาแก่ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

                      ภาพ : การประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของครูและบุคลากรทางการศึกษา

 103 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 210 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 18494 ครั้ง
  • ปีนี้ : 32920 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 266313 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ