เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

Cop 5. ด้านการบริหารจัดการ ปีการศึกษา 2566

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) :  แผนที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ

ชื่อส่วนราชการ   

: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ประเด็นยุทธศาสตร์/พันธกิจ    

: ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการบุคลากรและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาลเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงด้วย   เทคโนโลยีและนวัตกรรม

  พันธกิจที่ 4  : บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้วยหลักธรรมาภิบาล

องค์ความรู้ที่จำเป็น    

การพัฒนาการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมั่นคง

ตัวชี้วัด (KPI) 

:  จำนวนบุคลากรมีความรู้ด้านการบริหารจัดการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์

เป้าหมายของตัวชี้วัด 

:  ร้อยละ 60 ของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ได้รับความรู้

ลำดับ

กิจกรรมการจัดการความรู้

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1

การบ่งชี้ความรู้

1. การจัดการข้อมูลด้านงานวิจัยคณะศิลปศาสตร์ด้วย Looker Studio

นายเอกชัย นาคถนอม

2. การจัดการข้อมูลและการจัดลำดับการออกแนะแนวการศึกษาต่อเชิงรุก

นางสาวน้ำทิพย์ กำลังรูป

3. นวัตกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

คณะศิลปศาสตร์ มทรส.

นางสาวนริศรา มหะหมัด

 

มิ.ย. 66 - ก.ย. 66

จำนวนองค์ความรู้ที่จำเป็นที่ได้จากการบ่งชี้

อย่างน้อย 3 เรื่อง

 

บุคลากรภายในคณะ

 

 

 

คณะกรรมการดำเนินงาน KM ด้านการบริหารจัดการ

 

 

2

การสร้างและแสวงหาความรู้

 

ก.ย. 66 - ต.ค. 66

มีจำนวนทะเบียนความรู้ที่จำเป็นที่ได้จากการบ่งชี้ที่อยู่ในตัวบุคคลทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน

ทะเบียนองค์ความรู้ที่จำเป็นที่ได้จากการบ่งชี้ที่อยู่ในตัวบุคคลทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานอย่างน้อย 3 องค์ความรู้

บุคลากรภายในคณะ

 

คณะกรรมการดำเนินงาน KM ด้านการบริหารจัดการ

 

 

3

การจัดความรู้ให้เป็นระบบ

 

ต.ค. 66 - พ.ย. 66

มีรายการจัดการความรู้หรือทำเนียบรายชื่อผู้เชี่ยวชาญภายในหน่วยงาน

 

รายงานการจัดการความรู้หรือทำเนียบรายชื่อผู้เชี่ยวชาญภายในหน่วยงาน อย่างน้อย 3 เล่ม หรือ 3 ระบบ

บุคลากรภายในคณะ

 

 

คณะกรรมการดำเนินงาน KM ด้านการบริหารจัดการ

 

 

4

การประมวลและกลั่นกรองความรู้

 

 

ต.ค. 66 - พ.ย. 66

มีรายงานหรือคู่มือองค์ความรู้ที่ใช้ในด้านการองค์ความรู้ที่ใช้ในการบริหารจัดการ

รายงานการจัดการความรู้หรือทำเนียบรายชื่อผู้เชี่ยวชาญภายในหน่วยงาน อย่างน้อย 3 เล่ม หรือ 3 ระบบ

บุคลากรภายในคณะ

คณะกรรมการดำเนินงาน KM ด้านการบริหารจัดการ

 

 

5

การเข้าถึงความรู้

 

 

ต.ค. 66 - พ.ย. 66

1. มีระบบการแจ้งเวียนประชาสัมพันธ์ความรู้ภายในองค์กร

2. จำนวนบุคลากรที่เข้าถึงองค์ความรู้

1. อย่างน้อย 2 ช่องทาง Google drive,Line               Website,Facebook 

2. อย่างน้อยร้อยละ 60ของบุคลากรในคณะเข้าถึงองค์ความรู้

บุคลากรภายในคณะ

คณะกรรมการดำเนินงาน KM ด้านการบริหารจัดการ

 

 

6

การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 

 

 

พ.ย. 66 - พ.ค.67

มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กรตามรูปแบบที่เหมาะสม

อย่างน้อย 1 ครั้งต่อเรื่อง และมีภาพข่าวกิจกรรมประกอบ

บุคลากรภายในคณะ

คณะกรรมการดำเนินงาน KM ด้านการบริหารจัดการ

 

 

7

การเรียนรู้

 

พ.ย. 66 - พ.ค.67

คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการความรู้ KM หรือแนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารจัดการ ประจำปีการศึกษา 2566

อย่างน้อย 3 เล่ม

 

บุคลากรภายในคณะ

 

คณะกรรมการดำเนินงาน KM ด้านการบริหารจัดการ

 

 

8

การติดตามผลการเรียนรู้

มิ.ย. 66 - พ.ค. 67

จำนวนบุคลากรในคณะที่มีความบุคลากรในคณะนำความรู้ด้านการบริหารจัดการไปปรับใช้เพื่อพัฒนางานของตนเอง

-แนวปฏิบัติที่ดีได้จัดทำฐานข้อมูลไว้ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซด์ของคณะเพื่อให้หน่วยงานอื่นนำไปปรับใช้ได้

-เผยแพร่ข้อมูลแนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารจัดการ ผ่านทาง Website ของคณะ

จำนวนบุคลากรในคณะที่มีความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้นจากการนำความรู้จากการจัดการความรู้ไปใช้

บุคลากรมีสมรรถนะด้านการบริหารจัดการเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 60

คณะกรรมการดำเนินงาน KM ด้านการบริหารจัดการ

 

 39 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 76 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 39489 ครั้ง
  • ปีนี้ : 44522 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 277915 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ