เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

Cop 4. ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2566

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) :  แผนที่ 4 ด้านการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ชื่อส่วนราชการ   

: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ประเด็นยุทธศาสตร์/พันธกิจ    

  พันธกิจที่ 3  : นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว

องค์ความรู้ที่จำเป็น    

4.1 ด้านการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การประยุกต์และทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเพิ่มคุณค่าและสร้างมูลค่าเพิ่ม

ตัวชี้วัด (KPI) 

:  จำนวนโครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายของตัวชี้วัด 

:  จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่บูรณาการฯ ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ/กิจกรรม

ลำดับ

กิจกรรมการจัดการความรู้

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1

การบ่งชี้ความรู้

1. การจัดการความรู้ในการสร้างหลักสูตรบูรณาการท้องถิ่นด้วยนวัตกรรมการพัฒนาทักษะสำหรับการเป็นนวัตกรสื่อความหมายวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนตำบลต้นตาล อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี"

โดย นายฐกร อ่วมสถิตย์

2. เกาะเกร็ดทุนวัฒนธรรมนำการท่องเที่ยวโดย

โดย นายเบญจรงค์ พื้นสะอาด

3.ระบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

โดย ว่าที่ร้อยโทธวัชชัย สิงห์สุภา

มิ.ย. 66 - ก.ย.66

จำนวนองค์ความรู้ที่จำเป็นที่ได้จากการบ่งชี้

 

อย่างน้อย 3 เรื่อง

 

บุคลากรภายในคณะ

 

คณะกรรมการดำเนินงาน KM ด้านการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

 

2

การสร้างและแสวงหาความรู้

 

ก.ย.66 - ต.ค.66

มีจำนวนทะเบียนองค์ความรู้ที่จำเป็นที่ได้จากการบ่งชี้ที่อยู่ในตัวบุคคลทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน

ทะเบียนองค์ความรู้ที่จำเป็นที่ได้จากการบ่งชี้ที่อยู่ในตัวบุคคลทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไม่น้อยกว่า 3 องค์ความรู้

บุคลากรภายในคณะ

 

คณะกรรมการดำเนินงาน KM ด้านการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

3

การจัดความรู้ให้เป็นระบบ

 

ต.ค. 66 - พ.ย. 66

มีทะเบียนรายการความรู้หรือทำเบียบรายชื่อผู้เชี่ยวชาญภายในคณะ

รายการจัดการความรู้หรือทำเนียบรายชื่อผู้เชี่ยวชาญภายในคณะอย่างน้อย 3 เล่ม หรือ 3 ระบบ

บุคลากรภายในคณะ

 

 

คณะกรรมการดำเนินงาน KM ด้านการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

 

 

4

การประมวลและกลั่นกรองความรู้

 

 

ต.ค. 66 - พ.ย. 66

มีรายงานหรือคู่มือองค์ความรู้ที่ใช้ในด้านการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

 

รายงานหรือคู่มือองค์ความรู้ที่ใช้ในด้านการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 3 เล่ม

 

บุคลากรภายในคณะ

คณะกรรมการดำเนินงาน KM ด้านการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

 

 

5

การเข้าถึงความรู้

 

 

 

ต.ค. 66 - พ.ย. 66

1. มีระบบการแจ้งเวียนประชาสัมพันธ์ความรู้ภายในองค์กร

2. จำนวนบุคลากรที่เข้าถึงองค์ความรู้

1. อย่างน้อย 2 ช่องทาง Google drive,Line               Website,Facebook 

2. อย่างน้อยร้อยละ 60ของบุคลากรในคณะเข้าถึงองค์ความรู้

บุคลากรภายในคณะ

คณะกรรมการดำเนินงาน KM ด้านการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

 

 

6

การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 

 

 

พ.ย. 66 - พ.ค.67

มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในคณะ ตามรูปแบบที่เหมาะสม

 

อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อเรื่องและมีภาพข่าวกิจกรรมประกอบ

 

บุคลากรภายในคณะ

คณะกรรมการดำเนินงาน KM ด้านการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

 

7

การเรียนรู้

 

พ.ย. 66 - พ.ค.67

มีคู่มือแนวปฏิบัติการจัดการความรู้ KM /แนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริการวิชาการและหารายได้ ประจำปีการศึกษา 2566

อย่างน้อย 1 เล่ม

บุคลากรภายในคณะ

 

คณะกรรมการดำเนินงาน KM ด้านการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

 

 

 

8

การติดตามผลการเรียนรู้

มิ.ย. 66 - พ.ค. 67

1. รวบรวมฐานข้อมูลด้านภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้

2. บุคลากร นักศึกษา และผู้ที่สนใจได้มีส่วนร่วมบูรณาการด้านภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเข้ากับการปฏิบัติงาน การเรียนการสอนรายวิชาศาสตร์พระราชา

3. เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และรายวิชาศาสตร์แห่งการเป็นพลเมืองที่พึงประสงค์

4. เพื่อเผยแพร่ผลงานและให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

 

บุคลากรมีสมรรถนะด้านการวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 60

บุคลากรคณะศิลปศาสตร์

คณะกรรมการดำเนินงาน KM ด้านการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

 

 46 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 161 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 38915 ครั้ง
  • ปีนี้ : 43948 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 277341 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ