เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

Cop 3. ด้านบริการวิชาการและหารายได้ ปีการศึกษา 2566

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) :  แผนที่ 3 ด้านบริการวิชาการและหารายได้

ชื่อส่วนราชการ   

: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ประเด็นยุทธศาสตร์/พันธกิจ    

: ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการบุคลากรและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาลเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

องค์ความรู้ที่จำเป็น    

: การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคประกอบการ ในการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศ รวมถึงการสร้างรายได้จากการบริการวิชาการ

ตัวชี้วัด (KPI) 

: มีบุคลากรมีความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้นในการนำความรู้ด้านบริการวิชาการและหารายได้ไปใช้ประโยชน์

เป้าหมายของตัวชี้วัด 

: ร้อยละ 60 -ของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ได้รับความรู้

ลำดับ

กิจกรรมการจัดการความรู้

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1

การบ่งชี้ความรู้

1. การถอดองค์ความรู้ประสบการณ์อบรมการพัฒนาการท่องเที่ยวกลุ่มอุตสาหกรรมภาคตะวันออกภายใต้นโยบายระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก (EEC) ต่อผลกระทบทางสังคม โดยนายฐาปกรณ์ ทองคำนุช

 

มิ.ย.66- ก.ย. 66

 

 

จำนวนองค์ความรู้ที่จำเป็นที่ได้จากการบ่งชี้

อย่างน้อย 1เรื่อง

บุคลากรคณะศิลปศาสตร์

คณะกรรมการดำเนินงาน KM ด้านบริหารวิชาการและหารายได้

 

 

 

 

 

 

2

การสร้างและแสวงหาความรู้

 

 

ก.ย.66 - ต.ค.66

มีจำนวนทะเบียนองค์ความรู้ที่จำเป็นที่ได้จากการบ่งชี้ที่อยู่ในตัวบุคคลทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน

ทะเบียนองค์ความรู้ที่จำเป็นที่ได้จากการบ่งชี้ที่อยู่ในตัวบุคคลทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน อย่างน้อย 1 องค์ความรู้

 

บุคลากรคณะศิลปศาสตร์

คณะกรรมการดำเนินงาน KM

ด้านบริหารวิชาการและหารายได้

 

 

 

 

 

 

 

 

3

การจัดความรู้ให้เป็นระบบ

ต.ค.66-พ.ย.66

มีรายงานการจัดการความรู้ หรือทำเนียบรายชื่อผู้เชี่ยวชาญภายในคณะ

รายงานการจัดการความรู้หรือทำเนียบรายชื่อผู้เชี่ยวชาญ อย่างน้อย 1 เรื่อง

บุคลากรคณะศิลปศาสตร์

คณะกรรมการดำเนินงาน KM ด้านบริหารวิชาการและหารายได้

 

 

4

การประมวลและกลั่นกรองความรู้

 

ต.ค.65-พ.ย.65

มีรายงานหรือคู่มือองค์ความรู้ที่ใช้ในด้านการบริการวิชาการและหารายได้

อย่างน้อย 1 เล่ม

บุคลากรคณะศิลปศาสตร์

คณะกรรมการดำเนินงาน KM ด้านบริหารวิชาการและหารายได้

 

 

 

 

 

 

 

5

การเข้าถึงความรู้

ต.ค.66-พ.ย.66

1. มีระบบการแจ้งเวียนประชาสัมพันธ์ความรู้ภายในองค์กร

2. จำนวนบุคลากรที่เข้าถึงองค์ความรู้

1. อย่างน้อย 2 ช่องทาง Google drive,Line               Website,Facebook 

2. อย่างน้อยร้อยละ 60ของบุคลากรในคณะเข้าถึงองค์ความรู้

บุคลากรคณะศิลปศาสตร์

คณะกรรมการดำเนินงาน KM ด้านบริหารวิชาการและหารายได้

 

 

 

 

 

 

 

6

การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้

พ.ย.66-พ.ค.67

มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในคณะตามรูปแบบที่เหมาะสม

อย่างน้อย 1 ครั้งต่อเรื่องและมีภาพข่าวกิจกรรมประกอบ

บุคลากรคณะศิลปศาสตร์

คณะกรรมการดำเนินงาน KM ด้านบริหารวิชาการและหารายได้

 

 

 

 

 

7

การเรียนรู้

พ.ย.66-พ.ค.67

มีคู่มือแนวปฏิบัติการจัดการความรู้ KM /แนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริการวิชาการและหารายได้ ประจำปีการศึกษา 2566

อย่างน้อย 1 เล่ม/เรื่อง

บุคลากรคณะศิลปศาสตร์

คณะกรรมการดำเนินงาน KM ด้านบริหารวิชาการและหารายได้

 

 

 

 

 

 

 

 

8

การติดตามผลการเรียนรู้

มิ.ย.66 - พ.ค. 67

-มีการเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านเว็บไซด์ของคณะ และไลน์กลุ่มกลางเพื่อให้อาจารย์นำองค์ความรู้ไปใช้เขียนโครงการบริการวิชาการและหารายได้

-เผยแพร่ข้อมูลแนวปฏิบัติที่ดีด้านการด้านการบริการวิชาการและหารายได้ผ่านทาง Website ของคณะ 

บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้นจากการนำความรู้จากการจัดการความรู้บริการวิชาการและหารายได้นำไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 60

บุคลากรคณะศิลปศาสตร์

คณะกรรมการดำเนินงาน KM ด้านบริหารวิชาการและหารายได้

 

 40 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 147 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 38901 ครั้ง
  • ปีนี้ : 43934 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 277327 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ