เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

Cop 2. ด้านวิจัยและนวัตกรรม ปีการศึกษา 2566

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) :  แผนที่ 2 ด้านวิจัยและนวัตกรรม

ชื่อส่วนราชการ   

: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ประเด็นยุทธศาสตร์/พันธกิจ    

: ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเป็นเลิศทางด้านการวิจัย นวัตกรรมใช้เองสู่เชิงพาณิชย์ตอบสนองความต้องการของชุมชนและอุตสาหกรรม เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี

: เป้าประสงค์ที่ 2 สร้างงานวิจัย นวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน สังคม มุ่งสู่การเป็นผู้นำในการบริการวิชาการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาค  ประกอบการโดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

: พันธกิจที่ 2 สร้างงานวิจัย นวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ ตอบสนองความต้องการชุมชนและอุตสาหกรรม

องค์ความรู้ที่จำเป็น    :  การสร้างผลงานวิจัย นวัตกรรมเพื่อนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือสาธารณประโยชน์

ตัวชี้วัด (KPI)  :  จำนวนบุคลากรมีความรู้ด้านวิจัยและนวัตกรรมเพื่อนำไปใช้ประโยชน์

เป้าหมายของตัวชี้วัด  :  ร้อยละ 60 ของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ได้รับความรู้

ลำดับ

กิจกรรมการจัดการความรู้

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1

การบ่งชี้ความรู้

1. การสร้างสื่อออนไลน์สำหรับฝึกทักษะการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นในการดำรงชีวิตประจำวันและการทำงานในประเทศญี่ปุ่น

โดย ผศ.แจ่มจันทร์ บุญโญปกรณ์

2. การศึกษาความพึงพอใจ

ของอาจารย์และนักศึกษา

ที่มีต่อสื่อการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิด

โดย นางสาวปริณุต ไชยนิชย์

3.การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม            เพื่อนำไปใช้ในเชิงสาธารณะประโยชน์

โดย นายสุขุม คงดิษฐ์

มิ.ย.66 - ก.ย. 66

จำนวนองค์ความรู้ที่จำเป็นที่ได้จากการบ่งชี้

 

ไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง

 

บุคลากรคณะศิลปศาสตร์

คณะกรรมการดำเนินงาน KM

ด้านวิจัยและนวัตกรรม

 

 

 

 

 

 

2

การสร้างและแสวงหาความรู้

 

ก.ย. 66- ต.ค.66

มีจำนวนทะเบียนองค์ความรู้ที่จำเป็นที่ได้จากการบ่งชี้ที่อยู่ในตัวบุคคลทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน

ทะเบียนองค์ความรู้ที่จำเป็นที่ได้จากการบ่งชี้ที่อยู่ในตัวบุคคลทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน อย่างน้อย 3 องค์ความรู้

บุคลากรคณะศิลปศาสตร์

คณะกรรมการดำเนินงาน KM

ด้านวิจัยและนวัตกรรม

 

 

3

การจัดความรู้ให้เป็นระบบ

 

ต.ค 65 –

เม.ย. 66

มีรายงานการจัดการความรู้ หรือทำเนียบรายชื่อผู้เชี่ยวชาญภายในคณะ

รายงานการจัดการความรู้หรือทำเนียบรายชื่อผู้เชี่ยวชาญ อย่างน้อย 3 เรื่อง

บุคลากรคณะศิลปศาสตร์

คณะกรรมการดำเนินงาน KM

ด้านวิจัยและนวัตกรรม

 

 

4

การประมวลและกลั่นกรองความรู้

 

 

ม.ค.-เม.ย. 66

มีรายงานหรือคู่มือองค์ความรู้ที่ใช้ในด้านการวิจัยและนวัตกรรม

รายงานหรือคู่มือองค์ความรู้ที่ใช้ในด้านการวิจัยและนวัตกรรมอย่างน้อย 3 เรื่อง

บุคลากรคณะศิลปศาสตร์

คณะกรรมการดำเนินงาน KM

ด้านวิจัยและนวัตกรรม

 

 

5

การเข้าถึงความรู้

 

ธ.ค. 65 - ต.ค. 66

1. มีระบบการแจ้งเวียนประชาสัมพันธ์ความรู้ภายในองค์กร

2. จำนวนบุคลากรที่เข้าถึงองค์ความรู้

1. อย่างน้อย 2 ช่องทาง

2. อย่างน้อยร้อยละ 60 ของบุคลากรในคณะที่เข้าถึงองค์ความรู้

บุคลากรคณะศิลปศาสตร์

คณะกรรมการดำเนินงาน KM

ด้านวิจัยและนวัตกรรม

 

 

6

การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 

เม.ย. - ก.ย. 66

มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในคณะตามรูปแบบที่เหมาะสม

อย่างน้อย 1 ครั้งต่อเรื่อง

และมีภาพกิจกรรมประกอบ

บุคลากรคณะศิลปศาสตร์

คณะกรรมการดำเนินงาน KM

ด้านวิจัยและนวัตกรรม

 

 

 

7

การเรียนรู้

 

เม.ย. - ก.ย. 66

 

คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการความรู้ KM หรือแนวปฏิบัติที่ดีด้านการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2566

อย่างน้อย 1 เล่ม/เรื่อง

 

บุคลากรคณะศิลปศาสตร์

คณะกรรมการดำเนินงาน KM

ด้านวิจัยและนวัตกรรม

 

 

8

การติดตามผลการเรียนรู้

มิ.ย.66 - พ.ค. 67

1. บุคลากรภายในคณะมีสมรรถนะด้านการวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มมากขึ้น และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปปรับใช้ในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอกได้ต่อไป

2. บุคลากรในคณะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปขยายผลในการดำเนินโครงการวิจัยของตนเองเพื่อให้ผลงานวิจัยสามารถนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และสาธารณประโยชน์ได้ต่อไป

3.เผยแพร่ข้อมูลแนวปฏิบัติที่ดีด้านการด้านการวิจัยและนวัตกรรม ผ่านทาง Website ของคณะ

 

บุคลากรมีสามรรถนะด้านการวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 60

บุคลากรคณะศิลปศาสตร์

คณะกรรการดำเนินงาน KM ด้านการเรียนการสอน

 45 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 133 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 38887 ครั้ง
  • ปีนี้ : 43920 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 277313 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ