เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

Cop 1. ด้านการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2566

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) :  แผนที่ 1 ด้านการเรียนการสอน

ชื่อส่วนราชการ  

: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ประเด็นยุทธศาสตร์/

พันธกิจ    

: ยุทธศาสตร์ที่ 1  ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีที่มีสมรรถนะตามความต้องการของภาคประกอบการและสร้างนวัตกรรมที่สามารถตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ

: เป้าประสงค์ที่ 1 พัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีที่มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของภาคประกอบการ

: พันธกิจที่ 1 ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านเทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อรองรับอุตสาหกรรมและส่งเสริมการสร้างนวัตกรสู่การเป็นผู้ประกอบการ

องค์ความรู้ที่จำเป็น   

เทคนิคการสอนเพื่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่บัณฑิตนักปฏิบัติที่มีสมรรถนะตรงกับความต้องการของสถานประกอบการหรือสามารถเป็นผู้ประกอบการได้

ตัวชี้วัด (KPI) 

:  จำนวนเทคนิคการสอนเพื่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่บัณฑิตนักปฏิบัติที่มีสมรรถนะตรงกับความต้องการของสถานประกอบการและสามารถเป็นผู้ประกอบการได้

เป้าหมายของตัวชี้วัด 

:  เทคนิคการสอนเพื่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่บัณฑิตนักปฏิบัติที่มีสมรรถนะตรงกับความต้องการของสถานประกอบการและสามารถเป็นผู้ประกอบการได้ อย่างน้อย 3 เทคนิค

ลำดับ

กิจกรรมการจัดการความรู้

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1

การบ่งชี้ความรู้

1. การผลิตสื่อการเรียนการสอนอย่างมืออาชีพ

โดยนายณัฐวุฒิ เอี่ยมเนตร

2. เทคนิคการจัดทำหลักสูตร

ในระดับปริญญาตรี

โดยนายนรภัทร เสาธงทอง

3. เทคนิคการเขียนผลลัพธ์

การเรียนรู้ PLO,YLO

 โดยนายสัมพันธ์ สุกใส

มิ.ย.66 - ก.ย. 66

จำนวนองค์ความรู้ที่จำเป็นที่ได้จากการบ่งชี้

 

ไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง

 

บุคลากรคณะศิลปศาสตร์

คณะกรรการดำเนินงาน KM ด้านการเรียนการสอน

 

2

การสร้างและแสวงหาความรู้

 

ก.ย. 66 - ต.ค. 66

มีจำนวนทะเบียนองค์ความรู้ที่จำเป็นที่ได้จากการบ่งชี้ที่อยู่ในตัวบุคคลภายในและภายนอกคณะ

ทะเบียนองค์ความรู้ที่จำเป็นที่ได้จากการบ่งชี้ที่อยู่ในตัวบุคคลทั้งภายในและภายนอกคณะอย่างน้อย 3 องค์ความรู้

บุคลากรคณะศิลปศาสตร์

คณะกรรการดำเนินงาน KM ด้านการเรียนการสอน

 

3

การจัดความรู้ให้เป็นระบบ

 

ต.ค. 66- พ.ย.66

มีรายงานการจัดการความรู้ หรือทำเนียบรายชื่อผู้เชี่ยวชาญภายในคณะ

รายงานการจัดการความรู้หรือทำเนียบรายชื่อผู้เชี่ยวชาญ อย่างน้อย 3 เล่มหรือระบบ

 

บุคลากรคณะศิลปศาสตร์

คณะกรรการดำเนินงาน KM ด้านการเรียนการสอน

 

4

การประมวลและกลั่นกรองความรู้

 

 

ต.ค. 66- พ.ย.66

มีรายงานหรือคู่มือองค์ความรู้ที่ใช้ในด้านการเรียนการสอน

อย่างน้อย 3 เรื่อง

บุคลากรคณะศิลปศาสตร์

คณะกรรการดำเนินงาน KM ด้านการเรียนการสอน

 

5

การเข้าถึงความรู้

 

ต.ค. 66- พ.ย.66

1. มีระบบการแจ้งเวียนประชาสัมพันธ์ความรู้ภายในองค์กร

2. จำนวนอาจารย์ที่เข้าถึงองค์ความรู้

1. อย่างน้อย 2 ช่องทาง

2. อย่างน้อยร้อยละ 60 ของบุคลากรในคณะที่เข้าถึงองค์ความรู้

 

บุคลากรคณะศิลปศาสตร์

คณะกรรการดำเนินงาน KM ด้านการเรียนการสอน

 

6

การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 

พ.ย.66 - พ.ค.67

มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในคณะตามรูปแบบที่เหมาะสม

อย่างน้อย 1 ครั้งต่อเรื่อง

และมีภาพกิจกรรมประกอบ

บุคลากรคณะศิลปศาสตร์

คณะกรรการดำเนินงาน KM ด้านการเรียนการสอน)

 

 

 

 

 

7

การเรียนรู้

 

 

 

 

พ.ย.66 - พ.ค.67

มีคู่มือแนวปฏิบัติการจัดการความรู้ KM ด้านการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2566

อย่างน้อย 1 เล่ม

บุคลากรคณะศิลปศาสตร์

คณะกรรมการดำเนินงาน KM ด้านการเรียนการสอน

7

8

การติดตามผลการเรียนรู้

มิ.ย.66 - พ.ค. 67

มีการเผยแพร่เพื่อให้อาจารย์นำองค์ความรู้ไปใช้ ไปบรรจุลงใน มคอ.3 เพื่อประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนต่อไป เช่น วิชา  Digital for Tourism and Hospitality,
วิชา  Reading English for Sustainable Learning, วิชา  Entrepreneurship for Hotel Business

-เผยแพร่ข้อมูลแนวปฏิบัติที่ดีด้านการเรียนการสอนผ่านทาง Website ของคณะ

 

นักศึกษามีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมจนสามารถสร้างผลงานผลิตภัณฑ์และสามารถเป็นผู้ประกอบได้

อาจารย์ทุกสาขา

คณะกรรการดำเนินงาน KM ด้านการเรียนการสอน

874 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 413 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 42842 ครั้ง
  • ปีนี้ : 47875 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 281268 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ