เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

การประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 7 ถ้วยพระราชทาน

                   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) สุวรรณภูมิ ร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม วุฒิสภา สืบสานวัฒนธรรมจัดประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 7 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานในพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และพิธีประกาศผลรางวัลการประกวดมารยาทไทยระดับชาติ มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ครั้งที่ 7 และ อาจารย์ ดร. สัมพันธ์ สุกใส คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในฐาน คณะกรรมการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ โดยมีวัตุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันงดงามของชาติ ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีจิตสำนึกในเรื่องมารยาทไทย มีคุณธรรมสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตลอดจนประพฤติปฏิบัติมารยาทไทยจนเป็นลักษณะนิสัย กำหนดคุณสมบัติผู้เข้าประกวดเป็นประเภททีม ทีมละ 4 คน แบ่งเป็น 2 ระดับคือ ระดับมัธยมศึกษาหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับอุดมศึกษา โดยในการประกวดครั้งนี้ มีตัวแทนสถาบันการศึกษาทั้ง 2 ระดับ จากทั่วประเทศที่ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ เข้าร่วมชิงถ้วยพระราชทานกว่า 61 ทีม รวมผู้เข้าร่วมประกวดและร่วมชมกว่า 500 คน
                     ผลการประกวดระดับมัธยมศึกษาหรือ ปวช. รางวัลถ้วยพระราชทาน ได้แก่ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนมัญจาศึกษา ระดับอุดมศึกษา รางวัลถ้วยพระราชทาน ได้แก่ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ชั้น ๓ อาคารบูรณมงคล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
 


224 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 93 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 20666 ครั้ง
  • ปีนี้ : 86223 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 319616 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ