เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวอำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

                               อาจารย์ ดร.สัมพันธ์ สุกใส คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมการประชุมหารือ “การพัฒนาการท่องเที่ยวอำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกับวัด หน่วยงานท้องถิ่นและภาคประชาชน เพื่อกำหนดทิศทางการบริการทางวิชาการและการวิจัยของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ภายใต้นโยบาย วัด ประชารัฐ สร้างสุข ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การจัดโครงการในครั้งนี้เกิดขึ้นโดยคณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับ พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน เจ้าคณะอำเภอบ้านแพรก เจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง นายสมจิตร แย้มเยื้อน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแพรก พัฒนาการอำเภอ ผู้นำชุมชน ปราชญชาวบ้าน และประชาชน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีอาจารย์ 3 ท่านเป็นผู้ขับเคลื่อนการประชุมประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาริดา สกุลรัตน์ หัวหน้าสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. ธนรัตน์ รัตนพงศ์ธระ ผู้ช่วยคณบดี (ด้านสื่อสารองค์กร) และอาจารย์สุขุม คงดิษฐ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทิศทางการท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อีกทั้งเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่ร่วมกัน เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 ณ เทศบาลตำบลบ้านแพรก อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา106 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 270 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 40800 ครั้ง
  • ปีนี้ : 45833 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 279226 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ