เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร

 

                                   อาจารย์ ดร. สัมพันธ์ สุกใส คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร. จิดาภา เร่งมีศรีสุข รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาริดา สกุลรัตน์ อาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์กังสดาล ญาณจันทร์ อาจารย์สาขาวิชาภาษา  เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร จัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายด้านสหกิจศึกษา และเกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัย กับสถานประกอบการและเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสหกิจศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิกับสถานประกอบการ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร96 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 277 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 40807 ครั้ง
  • ปีนี้ : 45840 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 279233 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ