เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

พิธีลงนามความร่วมมือกับระหว่างคณะศิลปศาสตร์ กับ บริษัท กู๊ดไทม์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

                            คณะศิลปศาสตร์จัดพิธีลงนามความร่วมมือกับ บริษัท กู๊ดไทม์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด โดย อาจารย์ ดร. สัมพันธ์ สุกใส คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิดาภา เร่งมีศรีสุข รองคณบดีด้านวิชาการ เป็นผู้แทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ร่วมลงนามความร่วมมือกับ นายพงษ์ศักดิ์ ตรัยภูริทัศน์ ตำแหน่งผู้บริหาร ร่วมลงนามความร่วมมือ เพื่อร่วมมือกันรับนักศึกษาด้านภาษาและการท่องเที่ยวไปฝึกสหกิจศึกษา โดยบริษัทดำเนินกิจการเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานกับมหาวิทยาลัยในประเทศจีน เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งได้รับการประสานงานจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. ธนรัตน์ รัตนพงศ์ธระ ผู้ช่วยด้านสื่อสารองค์กร เป็นผู้ประสานงานการจัดพิธีลงนามความร่วมมือ ซึ่งเคยได้เข้ารับโอกาสจากมหาวิทยาลัยให้เข้าศึกษา ณ สถาบันเทคโนโลยีฮาร์บิน ทั้งนี้ การลงนามความร่วมมือดังกล่าว ทางบริษัทจะรับนักศึกษาเข้าฝึกสหกิจศึกษาในประเทศไทย และสามารถมอบหมายให้นักศึกษาเป็นผู้ประสานงานที่สถาบันเทคโนโลยีฮาร์บินได้ ตามความสมัครใจ ซึ่งจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์มีโอกาสติดต่อประสานงานโดยใช้ภาษาอังกฤษ - จีน กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศได้ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566 ณ ห้องประชั้น 2 อาคารโรงแรม RUS Hotel & Convention มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ102 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 330 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 40860 ครั้ง
  • ปีนี้ : 45893 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 279286 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ