เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

Beauty and The Beast

สาขาวิชาภาษา ศูนย์สุพรรณบุรี จัดการแสดงละครภาษาอังกฤษ เรื่อง Beauty and The Beast ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา English for Drama มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งการฟัง พูด และเขียน ผ่านการแต่งบทละครและการแสดงในสถานการณ์ต่าง ๆ อีกทั้งยังเป็นการฝึกให้นักศึกษาเรียนรู้วิธีการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นระบบ เมื่อวันพุธที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ ห้อง ๕๑๐๓ อาคาร ๕ คณะศิลปศาสตร์ โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร กลุ่มเรียน EIC36241N เป็นผู้แสดงละคร และมีอาจารย์เมธัส เมยไธสง อาจารย์ประจำรายวิชา เป็นผู้ควบคุมและฝึกซ้อม188 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 86 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 38840 ครั้ง
  • ปีนี้ : 43873 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 277266 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ