เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ กิจกรรม วิถีไทย วิถีโลก มรดกทางวัฒนธรรม และชาติพันธุ์ในพื้นถิ่นสุพรรณบุรี

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินันท์ บุญมี รองอธิการบดี รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ได้มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.นันทยา คงประพันธ์ รองคณบดีประจำศูนย์สุพรรณบรี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ กิจกรรม วิถีไทย วิถีโลก มรดกทางวัฒนธรรม และชาติพันธุ์ในพื้นถิ่นสุพรรณบุรี โดยมี อาจารย์ ดร.อุทุมพร เรืองฤทธิ์ อาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์โครงการจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว กลุ่มเรียน TRS36341N ได้ฝึกกระบวนการวางแผนคิด วิเคราะห์ และถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับในภาคทฤษฎี ให้เกิดเป็นรูปธรรมและสามารถนำเสนอในรูปแบบนิทรรศการได้ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมที่ดีงามของประเทศไทย นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี เผือกฟัก, อาจารย์สุกานดา เปี่ยมบริบูรณ์ และอาจารย์พรทิพย์ ช่วยเพล เป็นคณะกรรมการตัดสินการนำเสนอเกี่ยวกับวัฒนธรรมสี่ภาคของนักศึกษา ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว และรายวิชาการวางแผนและวัฒนธรรมแหล่งท่องเที่ยว โดยมีอาจารย์ธง คำเกิด เป็นที่ปรึกษาและให้ข้อมูล เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้อง ๕๑๐๑ และลานกิจกรรม คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์สุพรรณบุรี256 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 346 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 42775 ครั้ง
  • ปีนี้ : 47808 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 281201 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ