เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินันท์ บุญมี รองอธิการบดี รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนรัตน์ รัตนพงศ์ธระ รองคณบดีด้านบริหารและพัฒนาระบบ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมี อาจารย์นัทธี เพชรบุรี รองคณบดีด้านพัฒนานักศึกษา เป็นผู้กล่าวรายวัตถุประสงค์โครงการ จัดขึ้นโดยฝ่ายพัฒนานักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ เพื่อให้นักศึกษามีทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษา สามารถนำระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ของนักศึกษา และมีส่วนร่วมในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สายหยุด อุไรสกุล ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภูมิ ปองเสงี่ยม รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นผู้นำเสวนา ในกิจกรรมที่ ๑ เสวนาการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการประกันคุณภาพ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมโรงแรม RUS Hotel&Convention ชั้น ๒ คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา152 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 102 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 39515 ครั้ง
  • ปีนี้ : 44548 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 277941 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ