เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

การแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม

การแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ธนู ทดแทนคุณ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโครงการพัฒนาศักยภาพของนิสิตด้านการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ครั้งที่ ๙ (Tourism and Hotel Management Fair 2022) ประจำปี ๒๕๖๕ ซึ่งได้มอบหมายให้อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คัดเลือกนักศึกษาและฝึกซ้อมเพื่อเตรียมพร้อมเข้ารับการแข่งขัน ทำให้นักศึกษาของคณะได้รับรางวัลจากการแข่งขัน ประกอบไปด้วย ๓ รายการแข่งขัน ดังนี้ การแข่งขันทักษะมัคคุเทศก์ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ได้แก่ นางสาววารินท์ ผึ้งทอง ได้รับรางวัลชนะเลิศ และนางสาวบุษปรัชญ์ เปี้ยจันทร์ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๒ ภายใต้การกำกับดูแล ของ อาจารย์ ดร.ธารนี นวัสนธี หัวหน้าสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภูมิ ปองเสงี่ยม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ว่าที่ร้อยตรี ธนรัตน์ รัตนพงศ์ธระ และอาจารย์สุขุม คงดิษฐ์ เป็นผู้ควบคุมการฝึกซ้อม การแข่งขันทักษะการตกแต่งเตียงโรงแรม นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ได้แก่ นางสาวศิริญากร พันธวงศ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ และนางสาวปาริชาติ ตรงตามคำ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ภายใต้การกำกับดูและของ อาจารย์ธาริดา สกุลรัตน์ อาจารย์พิมพ์พร พิมพ์สุวรรณภูมิ และนายจิระวุฒิ สาระธรรม เป็นผู้ควบคุมการฝึกซ้อม การแข่งขันทักษะ การผสมเครื่องดื่ม นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ได้แก่ โดยมี นายขจรกิจ ราษีกฤษ ได้รับรางวัลชนะเลิศ และ นายชนะภูมิ สำนักนิตย์ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอับดับ ๑ ภายใต้การกำกับดูและของ อาจารย์รามณรงค์ นิลกำแหง เป็นผู้ควบคุมการฝึกซ้อม เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม และเข้าร่วมการแข่งขันผ่านระบบออนไลน์
ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=RUS.LiberalArts&set=a.542215767920500234 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 72 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 42926 ครั้ง
  • ปีนี้ : 47959 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 281352 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ