หน้าหลัก
 
ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ธนู ทดแทนคุณ
Asst.Prof.Acting Capt.Thanu Thodthankhun,Ph.D.
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
Dean

อาจารย์ ดร.สัมพันธ์ สุกใส
Mr.Samphan Suksai
รองคณบดีด้านบริหารและพัฒนาระบบ
Vice Dean (Management and Developing Systems)

อาจารย์วันดี ศรีสวัสดิ์
Ms.Wandee Srisawat
รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย
Vice Dean (Academic and Research)

อาจารย์นัทธี เพชรบุรี
Mr.Nattee Phechburi
รองคณบดีด้านพัฒนานักศึกษา
Vice Dean (Student Development )

อาจารย์วาสนา มะลินิน
Ms.Wassana Malinin
รองคณบดีประจำศูนย์นนทบุรี
Vice Dean (Nonthaburi)

อาจารย์ ดร.นันทยา คงประพันธ์
Dr.Nantaya Kongprapan
รองคณบดีประจำศูนย์สุพรรณบุรี
Vice Dean (Suphanburi)

นางสาวมลฤดี ทับพรม
Ms.Molrudee Thabprom
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
Head of Dean's Office

อาจารย์ทองศักดิ์ สุดา
Mr.Tongsak Suda
ผู้ช่วยคณบดีด้านสวัสดิการและจัดหารายได้
Assistant to the Dean, Welfare and Income

อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนรัตน์ รัตนพงศ์ธระ
Acting Sub.Lt.Thanarat Rattanapongtara
ผู้ช่วยคณบดีด้านสื่อสารองค์กร
Assistant to the Dean, Organizational Communications

 

-
Mr.Nathee Phetburi
ผู้ช่วยคณบดี (ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล)
Assistant to the Dean, Human resource development

อาจารย์ ดร.ธารนี นวัสนธี
Dr.Tharanee Nawatnatee
ผู้ช่วยคณบดีด้านวิจัยและนวัตกรรม
และหัวหน้าสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
Assistant to Dean, Supervisory Research and Innovation Center.
and Head of Tourism and Hospitality Program

อาจารย์ ดร.จิดาภา เร่งมีศรีสุข
Dr.Jidapa Rengmesrisook
ผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนาคุณภาพ
และหัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
Assistant to Dean, Quality Development.
and Head of Social Science and Humanity Department

อาจารย์รุจิกา ธรรมลักษมี
Ms.Rujika Thummaluksamee
ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการระหว่างประเทศ
และหัวหน้าสาขาวิชาภาษา ประจำศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
Assistant to Dean, International Affairs
and Head of Department of Languages (Phranakhon Si Ayutthaya Huntra)

อาจารย์พิมพ์พร พิมพ์สุวรรณ
Ms.Pimporn Pimsuwun
ผู้ช่วยคณบดีด้านส่งเสริมและบริการวิชาการ
Assistant to the Dean, Academic Promotion

อาจารย์ฐาปกรณ์ ทองคํานุช
Mr.Thapakorn Thongkamnuch
ผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนานักศึกษา
Assistant to Dean, Student Development

อาจารย์กันตวีร์ เวียงสิมา
Mr.Kantavee Wiengsima
ผู้ช่วยคณบดีด้านสัมพันธ์เครือข่าย
Assistant to the Dean, Network Liaison

 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 035-709208,โทรสาร. 035-709208
http://www.arts.rmutsb.ac.th