หน้าหลัก  
ตราสัญลักษณ์คณะ
ความหมายของตราสัญลักษณ์
.......ตราคณะศิลปศาสตร์มีลักษณะคล้ายกับตัวเอในภาษาอังกฤษซึ่งเป็นตัวอักษรของคณะตัวแรกคือตัวเอ ในขณะเดียวกันก็สื่อให้เห็นในลักษะของความเป็นไทยคือเป็นรูป
ทรงหน้าจัวแบบบ้านทรงไทยของประเทศไทย โทนสีส่วนใหญ่เป็นสีชมพูซึ่งเป็นสีประจำคณะและมีสีทองแสดงถึงความมุงมั่นในการทำงานที่จะก้าวไปข้างหน้า
 
อัตลักษณะของคณะ
......."รักการเรียนรู้ เชิญชูภูมิปัญญา รักษาวัฒนธรรม เป็นผู้นำสู่สากล"
 
 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 035-709208,โทรสาร. 035-709208
http://www.arts.rmutsb.ac.th