หน้าหลัก แนะนำคณะ คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แจ้งซ่อม online

........คณะศิลปศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) จัดตั้งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 โดยกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการ มทร.สุวรรณภูมิ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2549 ตั้งชื่อว่า "คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์" ต่อมามีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เปลี่ยนชื่อคณะใหม่ เป็น "คณะศิลปศาสตร์" โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 135 ตอนที่ 54 วรรค ก. หน้า 14 วันที่ 14 กันยายน 2550 จึงเริ่มใช้ชื่อคณะศิลปศาสตร์ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา แรกเริ่มสำนักงานคณบดีตั้งอยู่ที่ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์วาสุกรี (ชื่อในขณะนั้น) แต่ปัจจุบันคณะศิลปศาสตร์มีสำนักงานคณบดี ตั้งอยู่ที่ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
........ ในอดีตคณะมีภาระกิจด้านการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศาสตร์ และมุนษย์ศาสตร์ เป็นต้น แต่ในปัจุบันนอกจากจะจัดการศึกษาด้านวิชาชีพทางศิลปศาสตร์แล้ว คณะศิลปศาสตร์ยังมีภาระกิจด้านการบำรุงศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียประเพณี การบริการวิชาการแก่สังคม โดยมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและตอบสนองภาระกิจและนโยบายของมหาวิทยาลัย ที่มุ่งเน้นการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการตนเอง และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนอกจากนี้คณะศิลปศาสตร์ ยังมุ่งเน้นการสร้างกำลังคนที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นกำลังที่สำคัญต่อประเทศชาติ

....... คณะศิลปศาสตร์มีหน่วยงานภายใน ดังนี้
................. 1.สำนักงานคณบดี และ
........................ 1.1.สำนักงานคณะศิลปศาสตร์ ศูนย์พื้นที่นนทบุรี
........................ 1.2 สำนักงานคณะศิลปศาสตร ศูนย์พื้นที่สุพรรณบุรี
................. 2. สาขาวิชาภาษา ...3.-.3.
.................
3.สาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ................
................. 4.สาขาการท่องเที่ยวและโรงแรม
................. 5.ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา
................. 6.ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมศิลปศาสตร์

........การจัดการศึกษา คณะศิลปศาสตร์จัดการศึกษา 2 ประเภท ใน 3 ศูนย์พื้นที่ ได้แก่ ศูนย์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา หันตรา ศูนย์พื้นที่นนทบุรี และศูนย์พื้นที่สุพรรณบุรี ดังนี้
..................1.จัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) ให้กับนักศึกษาทุกหลักสูตร ทุกสาขา ทุกคณะในมหาวิทยาลัยในกลุ่มรายวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
..................2.จัดการศึกษาวิชาชีพเฉพาะหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ในสาขาดังนี้
........................2.1 ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล)
........................2.2 ศศ.บ.(การท่องเที่ยว)
........................2.3 ศศ.บ.(การโรงแรม)
........................2.4 ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรมการบิน)
.........ผู้บริหารสูงสุดของคณะศิลปศาสตร์ คือ คณบดี เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบกิจการทั้งปวงของคณะ มีรายนามดังนี้
..................1. นายอาคม สระบัว........................................คณบดีท่านที่ 1 ดำรงตำแหน่ง ....9 กุมภาพันธ์...2550 - 8 กุมภาพันธ์ 2554
..................2. นางนิรมล จันทร์แย้ม....................................... คณบดีท่านที่ 2 ดำรงตำแหน่ง.....9 กุมภาพันธ์...2554 - 8 กุมภาพันธ์ 2558
..................3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ธนู ทดแทนคุณ.........คณบดีท่านที่ 3 ดำรงดำแหน่ง.....9 กุมภาพันธ์์...2558 - 8 กุมภาพันธ์ 2562
..................4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร. ธนู ทดแทนคุณ.........คณบดีท่านที่ 4 ดำรงดำแหน่ง.....9 กุมภาพันธ์์...2562 - ปัจจุบัน


 
 
 
 
 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 035-709208,โทรสาร. 035-709208
http://www.arts.rmutsb.ac.th