เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ ๒๑ | 151 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แนะแนวโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ | 204 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แนะแนวโรงเรียนสตรีนนทบุรี | 196 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ซ้อมย่อยพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ | 203 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แนะแนวการศึกษาโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ | 208 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แนะแนวการศึกษาโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม | 194 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แนะแนวการศึกษาโรงเรียนสวนแตงวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี | 195 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนปราจีนกลัยาณี | 181 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ | 189 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำด้านจิตอาสาและส่งเสริมทักษะทางการท่องเที่ยวและบริการเชิงนวัตกรรม | 199 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แนะแนวโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 | 203 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แนะแนวโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ | 163 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐ รุ่นที่ 1 ศึกษาดูงาน | 226 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แนะแนวโรงเรียนสตรีอ่างทอง | 187 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตนัปฏิบัติเพื่อเตรียมพร้อมสู่โลกอาชีพในศตวรรษที่ 21 | 195 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แนะแนววิทยาลัยเทคนิคราชบุรี จังหวัดราชบุรี | 218 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประกาศผลรางวัลและพิธีรับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี | 332 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พิธีเปิดโครงการประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ครั้งที่ ๖ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี | 384 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
งานรัฐพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2566 | 253 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กิจกรรมวันเด็กศูนย์นนทบุรี | 268 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับคณบดีคณะศิลปศาสตร์ | 182 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา | 253 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
หารือจัดทำ "ห้องเรียนราชมงคล"โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย | 261 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สาขาวิชาภาษาจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖ | 399 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ศูนย์นนทบุรี กิจกรรมแนะแนวการศึกษาเชิงรุก | 240 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา | 283 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กิจกรรม คลับภาษาญี่ปุ่น | 274 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ | 225 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ์ | 291 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ศูนย์นนทบุรี จัดกิจกรรมคลับ | 273 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะศิลปศาสตร์ ลงพื้นที่ โรงเรียนเสนาเสนาประสิทธิ์ แนะแนวการศึกษา | 317 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ลงพื้นที่โรงเรียนชลประทานวิทยา แนะแนวการศึกษา | 270 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ลงพื้นที่แนะแนว ณ โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ์ | 287 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษา โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา | 304 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการกีฬาภายในคณะศิลปศาสตร์ ปี 2565 | 259 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ลงพื้นที่โรงเรียนบางบาล แนะแนวการศึกษาต่อ | 241 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม | 232 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ลงพื้นที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า แนะแนวศึกษาต่อ | 225 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พิธีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ | 242 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ศูนย์สุพรรณบุรีลงพื้นที่แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนสอนแตงวิทยา | 237 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พิธีประกาศผลรางวัลส่งผลงานเข้าประกวดWin Win WAR OTOP Junior | 246 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการประจำคระศิลปศาสตร์ | 252 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ศูนย์นนทบุรี จัดกิจกรรมคลับคณะศิลปศาสตร์ | 270 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์นนทบุรี ได้จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา | 264 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสวนแตงวิทยา | 251 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนหันคาพิทยาคม | 145 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ลงพื้นที่แนะแนะแนวเชิงรุก โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ | 228 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ศูนย์สุพรรณบุรี จัดกิจกรรมทัวจำลอง | 247 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ศูนย์สุพรรณบุรี ลงพื้นที่แนะแนวโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 | 248 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับบริษัทแบล็คแคนยอน(ประเทศไทย) | 239 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 349 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 40879 ครั้ง
  • ปีนี้ : 45912 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 279305 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ