เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ | 173 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
อบรมการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ | 121 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
Thailand Future MICE Leaders Series | 106 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรมหลักสูตรการบริหารการจัดการต้นทุนในอุตสาหกรรมบริการและธุรกิจโรงแรม | 201 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี | 103 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมกวนข้าวทิพย์วัดอินทาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 98 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี | 93 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรมพัฒนาความรู้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยว | 104 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
โครงการพัฒนานักวิจัยให้มีความสามารถในงานวิจัยโดยระบบพี่เลี้ยง | 106 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา | 167 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๘ | 181 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
แนะแนวการศึกษา กสน. อำเภอเมืองสุพรรณบุรี | 171 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
คณะศิลปศาสตร์ร่วมพิธีเปิดตลาดราชมงคล GRAND OPENING OF RUS MARKET | 282 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ | 260 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
คณะศิลปศาสตร์ ร่วมโครงการสืบสานประเพณีไทยสงกรานต์ ประจำปี 2566 ศูนย์นนทบุรี | 263 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
โครงการทบทวนประเมินและจัดทำแผนพัฒนาคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 211 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ระชุมติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี(KM) รอบ 9 เดือน | 125 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
โครงการพัฒนาศักยภาพทักษะการจัดการเรียนการสอนในระดับมหาบัณฑิต | 124 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี | 117 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาระดับ ปวช.๓ และ ปวส.๒ | 137 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
โครงการพัฒนาแนวคิดศิษย์เก่า 2566 | 132 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
โครงการพัฒนาวิชาชีพด้านโรงแรมและบริการ กับ บริษัทโรงแรมเซนทรัลพลาซา จำกัด(มหาชน) | 113 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณตราสัญญาลักษณ์ G-Green | 127 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะทำงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) | 109 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2/2566 | 130 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ต้อนรับอาสาสมัครชาวเกาหลี ที่เดินทางมาสอนและอบรมภาษาเกาหลี | 168 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะศิลปศาสตร์ กับวิทยาลัยเทคนิคปากช่อง | 143 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
สัมมนาภาษาอังกฤษหัวข้อ “Learning English in Real life” | 179 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
กิจกรรม "วัฒนธรรมประจำชาติ" | 132 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
สาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ศูนย์สุพรรณบุรี ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาโท | 135 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
Beauty and The Beast | 148 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อพัฒนานักศึกษาสู่นักปฎิบัติมืออาชีพในสายงานบริการธุรกิจโรงแรมระดับมาตรฐานสากล | 108 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ประชุมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน | 142 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
พิธีส่งมอบงานตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ | 120 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
การประกวดการทำเทียนหอมเชิงสร้างสรรค์ | 112 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ กิจกรรม วิถีไทย วิถีโลก มรดกทางวัฒนธรรม และชาติพันธุ์ในพื้นถิ่นสุพรรณบุรี | 180 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ | 117 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการสำหรับสถานศึกษาภายใต้เครือข่ายความร่วมมือ (MOU) | 134 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
อาจารย์และนักศึกษาร่วมงาน I Love Chocolate | 124 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
โครงการส่งเสริมทักษะด้านการท่องเที่ยวและการบริการในสถานการณ์แบบปกติใหม่ (New normal) กิจกรรมที่ ๒ | 162 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
โครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ ๒๑ | 117 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
แนะแนวโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ | 142 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
แนะแนวโรงเรียนสตรีนนทบุรี | 125 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ซ้อมย่อยพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ | 138 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
แนะแนวการศึกษาโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ | 169 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
แนะแนวการศึกษาโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม | 163 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
แนะแนวการศึกษาโรงเรียนสวนแตงวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี | 163 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนปราจีนกลัยาณี | 153 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ | 153 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำด้านจิตอาสาและส่งเสริมทักษะทางการท่องเที่ยวและบริการเชิงนวัตกรรม | 162 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 154 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 14390 ครั้ง
  • ปีนี้ : 216787 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 226520 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ