หน้าหลัก แนะนำคณะ คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แจ้งซ่อม online
วิสัยทัศน์

สถาบันชั้นนำของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ด้านวิชาชีพทางศิลปศาสตร์ เป็นที่ยอมรับของชุมชน สังคมประเทศชาติ และนานาชาติ
พันธกิจ
๑. การจัดการเรียนการสอนและการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ด้านภาษาและด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๒. การผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรมประจำใจ เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของชาติ และนานาชาติ
๓. การผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรม เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานและมหาวิทยาลัยก้าวสู่ความเป็นเลิศ
๔. การพัฒนานวัตกรรมในการบริการวิชาการสู่สังคมชุมชนเพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานและมหาวิทยาลัยก้าวสู่ความเป็นเลิศ
๕. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย ตลอดจนอนุรักษ์
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
ประเด็นยุทธศาสตร์
๑. พัฒนาคุณภาพบัณฑิตนักปฏิบัติ และกำลังคนด้านวิชาชีพ/ปฏิบัติการให้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ
๒. เสริมสร้างและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อรองรับอุตสาหกรรหมายของประเทศ ๓. พัฒนาเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม
๕. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความมั่นคงและบริหารจัดการตนเองได้
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 035-709208,โทรสาร. 035-709208
http://www.arts.rmutsb.ac.th