หน้าหลัก
 
ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ธนู ทดแทนคุณ
Asst.Prof.Acting Capt.Thanu Thodthankhun,Ph.D.
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
Dean

อาจารย์สัมพันธ์ สุกใส
Mr.Samphan Suksai
รองคณบดีด้านบริหารและวางแผน
Vice Dean (Management and Planning)

อาจารย์วันดี ศรีสวัสดิ์
Ms.Wandee Srisawat
รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย
Vice Dean (Academic and Research)

อาจารย์ ดร.บุญสมหญิง พลเมืองดี
Dr.Boonsomying Polamuangdee
รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
Vice Dea (Student and Special Affairs)

อาจารย์วาสนา มะลินิน
Ms.Wassana Malinin
รองคณบดีประจำศูนย์นนทบุรี
Vice Dean (Nonthaburi)

อาจารย์ สิบเอก ดร.ธนรัตน์ รัตนพงษ์ธระ
Sgt.Thanarat Ratnapongtara
รองคณบดี ประจำศูนย์สุพรรณบุรี
Vice Dean (Suphanburi)

อาจารย์ชาสินี สำราญอินทร์
Ms.Chasinee suamranin
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
Head of Dean's Office

อาจารย์ทองศักดิ์ สุดา
Mr.Thongsak Suda
ผู้ช่วยคณบดีด้านบริหารงานทั่วไป
Assistant to the Dean, General Administration

อาจารย์รุจิกา ธรรมลักษมี
Ms.Rujika Thumlaksamee
ผู้ช่วยคณบดีด้านวิเทศสัมพันธ์และแผนงาน
Assistant to Dean, Internationnal Relation and Plan

อาจารย์ ดร.บุษกร วัฒนบุตร
Dr.Boossakor wutnaboot
ผู้ช่วยคณบดีด้านส่งเสริมวิชาการ
Assistant to the Dean, Academic Promotion

อาจารย์ ดร.จิดาภา เร่งมีศรีสุข
Dr.Jidapa Rangmesrisook
ผู้ช่วยคณบดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
Assistant to Dean, Assurance Quality

อาจารย์วรรษา พรหมศิลป์
Ms.Vassa Promsilp
ผู้ช่วยคณบดีด้านศิลปวัฒนธรรม
Assistant to the Dean, Arts and Culture

อาจารย์นัทธี เพชรบุรี
Mr.Natee Petburee
ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษา
Assistant to the Dean, Student Affiars

อาจารย์ศุภชาติ เสถียนธนสาร
Mr.Supachat sateantanasan
ผู้ช่วยคณบดีด้านสื่อสารองค์กร
Assistant to the Dean, Organizational Communications

อาจารย์ ดร.ธารนี นวัสนธี
Dr.Tharanee Nawatnatee
ผู้ช่วยคณบดีกำกับดูแลศูนย์วิจัยและนวัตกรรม
Assistant to Dean, Supervisory Researh and Innovation Center

อาจารย์อนุสรณ์ แซ่จันทร์
Mr.Anuson Saechan
ผู้ช่วยคณบดีกำกับดูแลศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา
Assistant to Dean, Supervisory Language and ASEAN Studies Center

 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 035-709208,โทรสาร. 035-709208
http://www.arts.rmutsb.ac.th