หน้าหลัก แนะนำคณะ คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แจ้งซ่อม online
วิสัยทัศน์

สถาบันชั้นนำของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ด้านวิชาชีพทางศิลปศาสตร์ เป็นที่ยอมรับของชุมชน สังคมประเทศชาติ และนานาชาติ
พันธกิจ
๑. การจัดการเรียนการสอนและการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ด้านภาษาและด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๒. การผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรมประจำใจ เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของชาติ และนานาชาติ
๓. การผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรม เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานและมหาวิทยาลัยก้าวสู่ความเป็นเลิศ
๔. การพัฒนานวัตกรรมในการบริการวิชาการสู่สังคมชุมชนเพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานและมหาวิทยาลัยก้าวสู่ความเป็นเลิศ
๕. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย ตลอดจนอนุรักษ์
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
ประเด็นยุทธศาสตร์
๑. ผลิตและพัฒนาพัณฑิตในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้มีความรู้คู่คุณธรรมมีคุณภาพมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของชุมชน
สังคมระดับชาติ และนานาชาติ
๒. สร้างและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทางด้านมนุษยศาสตร์ เพื่อการเผยแพร่และนำไปใช้เพื่อการพัฒนา
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ๓. บริการวิชาการสู่ชุมชนและสังคมในสาขาที่เชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในท้องถิ่นให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นและพี่งพา
ตนเองได้(สร้างรายได้ให้แก่คณะ)
๔. สร้างแรงจูงใจให้เกิดความรักความหวงแหนและตระหนักใหนคุณค่าของวัฒนธรรมไทย รวมทั้งเข้าใจความหลากหลายของวัฒนธรรม
๕. นักศึกษาเป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของผู้เรียน
๖. อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน และมีขวัญกำลังใจใจการปฏิบัติงาน
๗. บริหารจัดการคณะศิลปศาสตร์เชิงบูรณาการด้วยหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีบุคลากรเป็นศูนย์กลาง
ในการบริหารจัดการ
๘. คณะศิลปศาสตร์มีศักยภาพในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 035-709208,โทรสาร. 035-709208
http://www.arts.rmutsb.ac.th